Ail-orffen Cerbydau - Uwch

L3 Lefel 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 16 Gorffennaf 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i dargedu at ddysgwyr sydd wedi cyflawni cymhwyster lefel 2 mewn ail-orffen cerbydau ac sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau.

Bydd ennill y cymhwyster lefel 3 yn galluogi unigolion i fynd ymlaen yn eu gyrfa fodurol i lefel technegydd medrus.

Mae'r llwybr Uwch ar gael yn unig i ddysgwyr sy'n bodloni gofynion penodol, rhaid i chi fod dan 24 mlwydd oed ar ddechrau'r cwrs hwn i allu ymgymryd â'r cwrs.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Y modiwlau y byddwch yn eu hastudio:

 • Cyfarpar ac offer a ddefnyddir wrth Ail-orffen Cerbydau (PO1)
 • Gweithio gyda Deunyddiau a Chydrannau Plastig (PO3)
 • Paratoi Wynebau Metel ac Wynebau sydd wedi'u Rhag-beintio (PO0408)
 • Cadarnhau Diffygion Paent (PO7)
 • Defnyddio Haenau Uchaf a Chwblhau Gweithrediadau Ail-orffen (PO0912)
 • Cydweddu Lliw Cerbyd (PO13)

Cyfleusterau

Mae gan y Ganolfan Atgyweirio Cerbydau Modurol wedi Damwain 2 bopty chwistrellu/sychu pobi isel o'r radd flaenaf lle gellir rhoi bob haen cerbyd modern ar gerbydau.

Mae ein cyfleuster yn galluogi i ni baru lliw bob cerbyd, ei gymysgu a'i roi ar gerbyd drwy ddefnyddio'r holl dechnoleg a'r offer diweddaraf.

Addysgu ac Asesu

 • Gwaith Aseiniad Ymarferol ac Arholiadau Ar-lein.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Cwblhau prif gymhwyster L2 yn llwyddiannus. Byddai ymgeiswyr yn cael budd o gyflawni 3 TGAU Graddau A-C. Fel arall, ystyrir ymgeiswyr ar sail cyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'r rheiny sydd â'r awydd a'r ymrwymiad i gyflawni'r cwrs y dymunant ei astudio.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

16 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

25 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC3F02
L3

Cymhwyster

IMI Level 3 Diploma in Vehicle Accident

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ail-orffen Cerbydau Lefel 3
Gwaith Myfyrwyr

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE