Ail-orffen Cerbydau - Prentisiaeth

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r Cwrs Rhan Amser Ail-orffennu Cerbydau hwn yn ymdrin â phrif agweddau ar ail-orffennu Cerbydau ar Lefel Uwch (Lefel 3) Cynhelir y cwrs hwn ar ddydd Mercher. Mae'r cwrs yn dechrau am 9:00am ac yn darfod am 6:00pm Mae'r Cwrs Rhan Amser Ail-orffennu Cerbydau hwn wedi'i leoli yn y Ganolfan Fodurol ar Heol Dumballs, gan ddefnyddio ein bythod chwistrellu o'r radd flaenaf. Mae ymgeiswyr sy'n cofrestru ar y cwrs hwn fel rheol yn cymryd rhan mewn Rhaglen Prentisiaeth, yn treulio pedwar diwrnod yr wythnos gyda chyflogwr ac un diwrnod yr wythnos yn y coleg.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Rhaglen blwyddyn o hyd yw hon sy'n ymdrin â meysydd megis:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwybodaeth am Ddeunyddiau Atgyweirio Cyrff Cerbydau
 • Taenu Llenwyddion a deunyddiau sylfaen
 • Atgyweirio Deunyddiau Plastig
 • Paratoi metelau ac arwynebau wedi'u paentio ymlaen llaw
 • Atgyweirio mân ddiffygion
 • Sgiliau wrth daenu cotiau uchaf *Tynnu a gosod paneli Corff
 • Mae prif gymwysterau'r cwrs hwn yn ffurfio cydrannau'r Brentisiaeth mewn Ail-orffen Cerbydau.
 • Mae'r cwrs yn cynnwys y cymwysterau canlynol: -
 • Asesiad Ymarferol (VCQ) - Mae hyn yn digwydd yng ngweithdy'r cyflogwr. Mae'n cynnwys casglu tystiolaeth i fodloni meini prawf ynghyd â nifer o arsylwadau gan Aseswyr hyfforddedig.
 • Sgiliau Hanfodol Cymru - Mae'r rhain yn cynnwys Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd digidol naill ai ar Lefel 1 neu Lefel 2.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

Fel rheol bydd yr ymgeiswyr yn gyflogedig yn y Diwydiant Moduro.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

8 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC3P02
L3

Cymhwyster

IMI Diploma Lefel 3 mewn Egwyddorion Trwsio Corff Cerbyd ar ôl Damwain

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ail-orffen Cerbydau Lefel 3
Gwaith Myfyrwyr

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE