Atgyweirio Cyrff Cerbydau

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae ein cwrs Atgyweirio Corff Lefel 2 llawn amser yn mynd i'r afael â phrif agweddau Atgyweirio Corff Cerbyd ar lefel ganolradd. Gan astudio yn ein Canolfan Fodurol a gweithdai newydd yng Nghaerdydd, bydd dysgwyr yn gweithio gyda cherbydau a phanelau gwir, ac yn defnyddio offer sy'n debyg i'r rheiny a ddefnyddir mewn siopau corff cerbyd. Bydd gan ymgeiswyr hawl i ddefnyddio ein bwth chwistrellu o'r radd flaenaf hefyd, a gafodd ei osod yn ddiweddar. Trwy gydol y rhaglen, bydd dysgwyr yn datblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth ochr yn ochr â staff cymwys y maes, wrth gymryd rhan mewn profiadau gwaith amrywiol.

Cynhelir y cwrs dros ddau ddiwrnod a hanner, gan ganiatáu amser i fyfyrwyr am gyflogaeth yng ngweddill yr wythnos. Fel arfer mae ymgeiswyr sy'n cofrestru ar y cwrs hwn yn cymryd rhan mewn Rhaglen Prentisiaeth Sylfaen, yn treulio pedwar diwrnod yr wythnos gyda chyflogwr ac un diwrnod yr wythnos yn y coleg. Mae'r prif gymhwyster yr un fath â hwnnw a ddefnyddir yn y Brentisiaeth Ail-orffennu Cerbyd, a gellir ei ddefnyddio i gyflawni rhan o Fframwaith y Brentisiaeth. Mae'r cwrs wedi'i rannu'n ddau hanner ar sail gwaith yn y gweithdy ac yn yr ystafell ddosbarth ac mae'n paratoi myfyrwyr at gyflogaeth drwy roi sylfaen dda iddynt yng ngweithrediad siop corff cerbyd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd y cwrs yn datblygu sgiliau / gwybodaeth yn y meysydd canlynol:

 • Iechyd, diogelwch a chynnal a chadw da yn yr amgylchedd modurol
 • Cefnogi swyddi yn yr amgylchedd gwaith modurol
 • Deunyddiau, ffabrigiadau, offer a dyfeisiau mesur a ddefnyddir yn yr Amgylchedd Modurol
 • Tynnu a gosod paneli corff cerbydau modur sydd heb eu gosod yn barhaol
 • Tynnu ac ailosod paneli corff allanol cerbyd modur gan gynnwys cydrannau sydd wedi'u gosod yn barhaol
 • Gwneud mân atgyweiriadau i baneli corff allanol cerbydau modur
 • Technegau weldio nwy gweithredol
 • Gweithrediadau sbotweldio gwrthiant
 • Adeiladu a deunyddiau cerbydau modur
 • Tynnu a gosod cydrannau mecanyddol, trydanol a thrim (MET) i gerbydau

Mae'r cwrs yn dilyn y Rhaglen Maes Dysgu Modurol (LAP) ac fel y cyfryw yn cynnwys Unedau Sgiliau Hanfodol a'r posibilrwydd o wythnos o brofiad gwaith mewn gweithdy lleol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

TGAU A*-D mewn Mathemateg a Saesneg

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC2F06
L2

Cymhwyster

IMI L2 Diploma in Vehicle Accident Repai

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ail-orffen Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE