Criw Caban

L2 Lefel 2
Rhan Amser
8 Ionawr 2024 — 1 Ebrill 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae ein Tystysgrif Lefel 2 mewn Criw Caban yn gwrs delfrydol ar gyfer yr unigolion hynny sy’n awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiant awyrennau. Wedi ei leoli yn ein Canolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofodol, bydd y cwrs rhagarweiniol hwn yn datblygu’r sgiliau personol a rhyngbersonol sy’n ofynnol i fod yn aelod o griw caban awyr neu bersonél maes awyr fel staff cofrestru mewn maes awyr. Mae’r rhaglen yn cwmpasu agwedd ddamcaniaethol y diwydiant, ynghyd â phwyslais ar astudiaeth ymarferol i gynnwys chwarae-rôl, dynwarediadau ac arsylwadau. Anogir myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ymchwil ac astudio wrth baratoi ar gyfer hyfforddiant cyflogaeth criw caban. Bydd siaradwyr gwadd o’r diwydiant yn ymgymryd â nifer o seminarau trwy gydol y cwrs, ac addysgir rhai dosbarthiadau ar ein Hawyren Boeing 737-200, gan ddarparu myfyrwyr gydag amgylchedd gwaith go iawn. Bydd y rhan fwyaf o ddysgwyr yn dod o hyd i waith ar ôl cwblhau’r cwrs.  

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ymhlith yr unedau astudio mae:

  • 2 uned yn benodol ar Griw Cabin Awyr
  • Gweithdrefnau Argyfwng Awyrennau a rôl y Criw Cabin ar yr awyren

Mae'r cwrs hwn yn gofyn am 5 awr o astudio'r wythnos (gyda'r nos) 4pm - 9pm dros 10 wythnos.

Mae'r rhaglen yn dechrau ym mis Medi a mis Ionawr (2 waith y flwyddyn) i ganiatáu i'r dysgwyr gwblhau eu cwrs cyn i swyddi ddechrau dod allan (mae'r rhan fwyaf o swyddi'n dechrau ddiwedd mis Mawrth).

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £10.00

Ffi Cwrs: £465.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad llwyddiannus gan Diwtor y Cwrs.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

8 Ionawr 2024

Dyddiad gorffen

1 Ebrill 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

LTCC2P05
L2

Cymhwyster

NCFE Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyflwyniad i Griw Caban

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

"Mae sawl cyfle fel ymweliadau astudio y gallwn eu cael ar hyd y fford. Mae’r profiad cyfan yn gwbl wych! Mae’r Coleg wedi fy helpu gyda fy ngyrfa yn y dyfodol gan fod llawer o help ar gael. Mae yna bobl y gallaf sirad â nhw a rhaglenni fel y rhaglen Barod am Yrafoedd. Mae gan y tiwtoriaid lawer o brofiad yn y gwethle felly maent yn gallu fy helpu."

Sean Fairman
Cyn-fyfyriwr Teithio a Thwristiaeth Lefel 3
Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallwch fynd ymlaen i weithio fel aelod o griw caban ar deithiau awyren neu fel asiant gwasanaethau teithwyr mewn maes awyr. Bydd llawer o fyfyrwyr hefyd yn symud ymlaen i'r llwybrau dilyniant, sy'n cynnwys Gweithrediadau Maes Awyr a Chwmnïau Hedfan Lefel 3 a Gradd mewn Rheoli Cwmni Hedfan a Maes Awyr.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE