Teithio a Thwristiaeth

L2 Lefel 2
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 16 Gorffennaf 2021
Campws y Barri

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Teithio a Thwristiaeth yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sy'n dymuno adeiladu gyrfa yn gweithio yn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Bydd y cwrs hwn yn paratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth fel:

 • Gweithiwr/rheolwr canolfan wyliau
 • Cynrychiolydd gwyliau
 • Tywysydd teithiau
 • Cynorthwyydd canolfan croeso twristiaid
 • Asiant teithio

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin ag ystod o bynciau, gan gynnwys:

 • Sgiliau Rhyngbersonol ar gyfer y Diwydiant Teithio a Thwristiaeth (Gorfodol)
 • Strwythur Diwydiant Twristiaeth y DU
 • Gweithio fel Cynrychiolydd Cyrchfan Gwyliau
 • Egwyddorion Gwasanaethau i Gwsmeriaid (Gorfodol)
 • Cyrchfannau Teithio a Thwristiaeth Byd-eang (Asesir yn allanol)
 • Sgiliau Gwasanaethau i Gwsmeriaid a Gwerthu
 • Y Diwydiant Llong Fordeithio

Byddwch hefyd yn astudio cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif fel rhan o'r cwrs hwn.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith a / neu Fathemateg (neu gyfatebol) neu Ddiploma Lefel 1 perthnasol - Teithio a Thwristiaeth

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

16 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

LTCR2F40
L2

Cymhwyster

Diploma in Travel and Tourism

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Cefais ddiwrnod profiad gwaith gyda Virgin Atlantic lle gwnes i hyfforddiant i ddangos i ni sut brofiad fyddai gweithio ar fwrdd awyren a chwympais mewn cariad â’r gwaith bryd hynny. Yna wrth hyfforddi ar fy nghwrs, cawsom flas o sut beth fyddai gweithio i Swissport. Yna gwelais swydd gyda TUI a gwnaeth fy narlithydd fy helpu i wneud cais. Rwyf nawr yn gyflogedig. Gwnaeth astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro fy helpu i gael fy swydd.

Abbie Mould
Cyn-fyfyriwr Teithio a Thwristiaeth Lefel 3 ac wedi ennill Tystysgrif Criw Caban

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ