Tuag at Annibyniaeth

EL1 Lefel Mynediad 1
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cyrsiau hyn yn cynnig llwybr penodol i ddysgwyr ar lefel Cyn-mynediad a lefel Mynediad naill ai mewn Sgiliau Bywyd neu Sgiliau Gwaith. Fel arfer, mae gan bob dysgwr Ddatganiad o Anghenion Addysgol neu IDP neu EHCP.

Mae'r cyrsiau hyn yn cynnig llwybr penodol i ddysgwyr ar lefel Cyn-mynediad a lefel Mynediad naill ai mewn Sgiliau Bywyd neu Sgiliau Gwaith. Fel arfer, mae gan bob dysgwr Ddatganiad o Anghenion Addysgol neu Gynllun Datblygu Unigol neu Gynllun Addysg, Iechyd a Gofal. Bydd yr holl ddysgwyr yn y maes hwn wedi gweithio gyda'r swyddog Trawsnewid ac Adolygu'r Coleg i adnabod eu nod hirdymor. Bydd Asesiad Cychwynnol o ystod lawn anghenion y dysgwyr yn cael ei gynnal yn ystod y broses gynefino i adnabod targedau addas ac adnabod llwybr dilyniant.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Grwpiau Tuag at Annibyniaeth

Bydd y cwrs yn cael ei arwain gan y dysgwr ac yn cynnig dysgu seiliedig ar brofiad.

Bydd dysgwyr yn ennill sgiliau tuag at Annibyniaeth ac yn dilyn cwricwlwm yn seiliedig ar y prif feysydd hyn:

 • Sgiliau cyfathrebu
 • Cyfranogiad cymunedol
 • Sgiliau gwaith
 • Byw yn iach
 • Sgiliau byw'n annibynnol

Yn ddelfrydol, gwneir cysylltiadau gyda gwasanaethau cymorth arbenigol a bydd y rhain yn cyfrannu trwy gydol y flwyddyn er mwyn sicrhau y gall dysgwyr gadw cysylltiadau a pharhau i ddatblygu unrhyw anghenion ychwanegol.

Bydd y cwrs yn cael ei redeg dros gyfnod o ddwy flynedd gydag unedau’n cylchdroi o'r cwrs Cynnydd Personol lefel mynediad. Y prif ddull asesu fydd tystiolaeth ffotograffig / fideo wedi'i storio ar Seesaw (neu gymhwysiad tebyg).

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Cwblhau cyfweliad neu wella yn llwyddiannus gyda pharodrwydd i weithio tuag at ddatblygu sgiliau bywyd a sgiliau gwaith gydag annibyniaeth briodol. Bydd angen i chi fynychu cyfweliad anffurfiol a chynnal asesiad Coleg mewn cyfathrebu cymdeithasol ac annibyniaeth.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen lla
 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

19.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PRCCTI01
EL1

Cymhwyster

Towards Independence

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau ers i mi ddechrau yn y Coleg, ac rwyf hefyd wedi cael cyfle i eistedd i lawr i astudio yn annibynnol. I fyfyriwr mewn sefyllfa debyg i’r un oeddwn i ynddi pan ddechreuais yn y coleg buaswn yn dweud ei bod hi’n iawn i fod yn ofnus, peidiwch â thanbrisio’ch hun, daliwch ati a chewch eich synnu gan yr hyn a allwch ei wneud; cyd-dynnwch a mwynhewch.

Sean Ball
Wedi Astudio Mynediad Galwedigaethol

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Y camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE