Teilsio Waliau a Lloriau - Blas

EL2 Lefel Mynediad 2
Rhan Amser
2 Tachwedd 2020 — 11 Rhagfyr 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu rhai o'r sgiliau a thechnegau a ddefnyddir mewn teilsio.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r meini prawf asesu yn cynnwys yn canlynol:  

 1. Arddangos defnydd o ddillad amddiffynnol.
 2. Adnabod yr offer sydd ei angen i deilsio.
 3. Sicrhau fod yr arwyneb sydd yn cael ei deilsio yn lân ac yn wastad.
 4. Gosod glud ar yr arwyneb yn barod i deilsio.
 5. Pwyso'r teils i'r safle cywir.
 6. Dodi growt yn y gwagle rhwng y teils
 7. Tynnu'r growt diangen.
 8. Caboli'r teils.
 9. Glanhau a thacluso'r man gweithio.
 10. Cael gwared ar ddeunyddiau gwastraff yn briodol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £30.00

Gofynion mynediad

Brwdfrydig gydag awydd i gyflawni, cyfweliad llwyddiannus.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Tachwedd 2020

Dyddiad gorffen

11 Rhagfyr 2020

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

2.75 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

TICCEP01
EL2

Cymhwyster

TG4E2CY001 Skills for Tiling

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Llwyddais i gael prentisiaeth gyda theilsiwr domestig ac rwyf wedi ehangu fy ngwybodaeth drwy hynny. Doedd ysgol ddim i mi; roedd yn well gen i ddysgu mewn ffordd mwy ymarferol. Gan fy mod yn gallu ymarfer fy nghrefft yn y coleg a datblygu fy sgiliau, rwy’n gallu rhoi’r hyn rwyf wedi’i ddysgu ar waith mewn sefyllfa go iawn pan fydda i’n mynd i’r gwaith ar gyfer fy mhrentisiaeth. Rwy’n teimlo bod y coleg yn llawer mwy anffurfiol na’r ysgol. Felly, os ydych chi’n meddwl dod i’r coleg, byddwn i’n dweud bod y staff yn wych a’i bod yn hawdd cyd-dynnu â nhw, a dewch i weld os dyma yw’r peth iawn i chi.

Scott Jones
Prentis Lefel 2 Teilsio

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE