Pwysigrwydd Chwarae mewn Datblygiad Plentyn

L1 Lefel 1
Rhan Amser
18 Hydref 2019 — 18 Hydref 2019
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Nod y cwrs hwn yw datblygu ymwybyddiaeth rhieni/gofalwyr ynghylch pwysigrwydd chwarae, gan feithrin eu hyder a’u galluogi i ganfod dulliau o gynorthwyo’u plant i chwarae.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn dysgu am y canlynol:

 • Rôl chwarae mewn datblygiad plentyn, yn cynnwys llythrennedd a rhifedd
 • Y rhwystrau sy’n atal chwarae
 • Yr adnoddau y mae eu hangen i chwarae
 • Eich rôl chi wrth i’ch plentyn chwarae
 • Gwerth chwarae

Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn arwain at gael 3 chredyd Lefel Un (Agored).

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £10.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

18 Hydref 2019

Dyddiad gorffen

18 Hydref 2019

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CRCC1S05
L1

Cymhwyster

The Importance of Play in a Child's Development

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwy'n teimlo'n llawer mwy annibynnol nag yr oeddwn yn yr ysgol. Teimlaf fod yna lawer mwy o gefnogaeth yma. Trwy wneud y cwrs hwn, byddaf yn gallu gweithio mewn ysgol. Mae pob un o fy athrawon yn hyfryd iawn, maent i gyd yn gefnogol ac yn garedig.

Rebecca Burrows
Myfyriwr Gofal Plant Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE