Paratoi at Waith mewn Ysgolion (Cynorthwyydd Addysgu)

L1 Lefel 1
Rhan Amser
27 Chwefror 2023 — 16 Mehefin 2023
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster hwn yn paratoi dysgwyr ar gyfer addysg a hyfforddiant pellach wrth ddatblygu dealltwriaeth o’r amgylchedd addysgu a dysgu mewn lleoliad ysgol.  Mae'n cwmpasu meysydd megis sut i gefnogi lles plentyn neu berson ifanc a datblygiad plentyn a pherson ifanc.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs hwn yn gymhwyster ar sail gwybodaeth sy'n cynnwys 3 uned.  Mae'r cyntaf wedi'i anelu at eich helpu chi i ddeall ysgolion fel sefydliadau, mae'r ail yn ymwneud â dealltwriaeth o sut i gadw plant a phobl ifanc yn iach a diogel ac mae'r uned derfynol yn eich helpu chi i ddeall sut i gyfathrebu gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion.

Nid oes angen i ddysgwyr fod yn gweithio neu'n ymgymryd â lleoliadau gwaith ymarferol i ymgymryd â'r cymhwyster hwn.

Bydd yr holl unedau'n cael eu hasesu'n fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau a all gynnwys: aseiniadau neu dasgau ysgrifenedig megis dylunio pamffled neu lyfryn, siartiau neu ddiagramau, neu osod bwrdd gwybodaeth.

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol, fodd bynnag mae cyfweliad â thiwtor y cwrs yn orfodol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £30.00

Ffi Cwrs: £20.00

Gofynion mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond mae cyfweliad â thiwtor y cwrs yn orfodol. Sgôr GORLLEWIN o lythrennedd is na lefel 1.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

27 Chwefror 2023

Dyddiad gorffen

16 Mehefin 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

TLCC1P01
L1

Cymhwyster

NCFE CACHE Dyfarniad Lefel 1 mewn Paratoi i Weithio mewn Ysgolion

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i'r cwrs Lefel 2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion yn CAVC.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE