Paratoi at Waith mewn Ysgolion (Cynorthwyydd Addysgu)

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn paratoi dysgwyr ar gyfer addysg a hyfforddiant pellach wrth ddatblygu dealltwriaeth o’r amgylchedd addysgu a dysgu mewn lleoliad ysgol.  Mae'n cwmpasu meysydd megis sut i gefnogi lles plentyn neu berson ifanc a datblygiad plentyn a pherson ifanc.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn gymhwyster ar sail gwybodaeth sy'n cynnwys 3 uned.  Mae'r cyntaf wedi'i anelu at eich helpu chi i ddeall ysgolion fel sefydliadau, mae'r ail yn ymwneud â dealltwriaeth o sut i gadw plant a phobl ifanc yn iach a diogel ac mae'r uned derfynol yn eich helpu chi i ddeall sut i gyfathrebu gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion.

Nid oes angen i ddysgwyr fod yn gweithio neu'n ymgymryd â lleoliadau gwaith ymarferol i ymgymryd â'r cymhwyster hwn.

Bydd yr holl unedau'n cael eu hasesu'n fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau a all gynnwys: aseiniadau neu dasgau ysgrifenedig megis dylunio pamffled neu lyfryn, siartiau neu ddiagramau, neu osod bwrdd gwybodaeth.

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol, fodd bynnag mae cyfweliad â thiwtor y cwrs yn orfodol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £30.00

Ffi Cwrs: £20.00

Gofynion mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond mae cyfweliad â thiwtor y cwrs yn orfodol. Sgôr GORLLEWIN o lythrennedd is na lefel 1.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i'r cwrs Lefel 2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion yn CAVC.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Neuadd Llanrhymni
Neuadd Llanrhymni

Ball Rd, 
Llanrumney, 
Caerdydd, 
CF3 4JJ

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Penally Road
Trelái
Caerdydd

CF5 5XP