Tystysgrif ar gyfer Ymarferwyr Uwch mewn Ysgolion a Cholegau

L4 Lefel 4
Rhan Amser
4 Medi 2023 — 14 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster lefel 4 hwn yn amcanu i ddarparu cyfleoedd datblygu proffesiynol i ymarferwyr sy'n gweithio mewn ysgolion a cholegau (e.g cynorthwyydd dysgu). Bydd dysgwyr yn datblygu a defnyddio sgiliau arwain, mentora, hyfforddi ac adlewyrchu wrth iddynt gwblhau'r cymhwyster drwy gyfleoedd dysgu yn seiliedig ar waith. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster, bydd y dysgwr yn Ymarferydd Uwch cymwys.

Mae'n rhaid i ddysgwyr fod â chyflogaeth mewn amgylchedd ysgol neu goleg ar Lefel 3 ac mae'n rhaid iddynt fod yn o leiaf 18 oed. Mae'n rhaid iddynt ddal cymhwyster Lefel 3 perthnasol a meddu ar gyfoeth o brofiad, gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio mewn ysgolion a cholegau.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Y meysydd a ymdrinnir â nhw yn y cwrs hwn yw:

 • Iechyd Meddwl a Llesiant
 • Anghenion Ychwanegol ac Anabledd
 • Gweithio gyda Theuluoedd a Gweithwyr Proffesiynol Eraill
 • Gweithredu Newid, Galluogi Unigolion i Ddysgu.

Bydd yr holl unedau'n cael eu hasesu'n fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau a all gynnwys:

 • Arsylwad uniongyrchol gan Diwtor / Athro / Asesydd o fewn y gweithle.
 • Aseiniadau ysgrifenedig a thrafodaeth broffesiynol yn unol ag Asesiad Dysgu a ddarperir ar gyfer pobl uned.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £30.00

Ffi Cwrs: £95.00

Gofynion mynediad

Wedi'ch cyflogi mewn ysgol ac wedi cwblhau'r STLS Lefel 3. Rhaid i fyfyrwyr fod yn 18 oed o leiaf a bod â chyfoeth o brofiad, gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio mewn ysgolion a cholegau.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

CRCC4PS1
L4

Cymhwyster

NCFE CACHE Tystysgrif Lefel 4 ar gyfer Ymarferwr Uwch mewn Ysgolion a Cholegau

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE