Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd ein cymhwyster Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 2 yn galluogi dysgwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth gynorthwyo addysgu a dysgu mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig. Mae'r rhaglen hon, sydd wedi'i lleoli yn ein campws Y Barri ar Heol Colcot, yn cwmpasu ystod eang o feysydd gan gynnwys datblygiad plant a phobl ifanc, gan gefnogi'r rhai ag anableddau neu anghenion addysgol arbennig a pherthynas cyfathrebu a phroffesiynol. Mae'r cymhwyster yn hanfodol i'r holl fyfyriwr sy'n ymgymryd â Phrentisiaeth Cefnogi Addysgu a Dysgu Lefel 2 , ac mae'n addas ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n cynorthwyo dysgu'r disgyblion.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae 30 credyd yn ofynnol ar gyfer y Dystysgrif hon ac fe'i hasesir gan eich tiwtor neu asesydd gan ddefnyddio ystod o ddulliau. Gallai hyn gynnwys arsylwi uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth, aseiniadau ysgrifenedig neu dasg. Bydd angen i ymgeiswyr fod yn gweithio, yn gwirfoddoli neu ar leoliad ymarferol gan fod angen i chi ddangos cymhwysedd yn y ddau: gwybodaeth a sgiliau. A fyddech cystal â nodi fod gofyn i fyfyrwyr / ymgeiswyr gynnal Gwiriad DBS (gwiriad heddlu) cyn dechrau unrhyw hyfforddiant galwedigaethol neu brofiad gwaith yn y Blynyddoedd Cynnar neu'r Maes Gofal. Cyfrifoldeb y myfyriwr fydd hyn.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £70.00

Ffi Cwrs: £680.00

Gofynion mynediad

Rhaid bod yn o leiaf 18 oed. Cyfweliad llwyddiannus yn ogystal â lleiafswm o Lefel 1 mewn Llythrennedd a Rhifedd. Lleoliad addas yn hanfodol. DBS Boddhaol.

Addysgu ac Asesu

  • Aseiniadau Ysgrifenedig a phortffolio ac asesiadau gwaith

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18
  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ag anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n parchu amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cydraddoldeb cyfle a thrin pawb yn deg a chyda pharch *Ceidw Coleg Caerdydd a'r Fro'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi rhybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho neu eu hargraffu *Nid oes modd cynnal cyrsiau onid yw'r niferoedd yn ddigonol A fyddech cystal â nodi, os byddwch yn dewiswch tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaeodd yn gyntaf. NId yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE