Chwaraeon (Dwyieithog) - Diploma Atodol

L3 Lefel 3
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd ein Diploma Gyfrannol BTEC Lefel 3 dwyieithog mewn Chwaraeon yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwaraeon, ffitrwydd, datblygu chwaraeon a hyfforddi, ac mae'n gweithio ochr yn ochr â datblygu'r Gymraeg a'r Saesneg yn y byd chwaraeon. Gyda phwyslais helaeth ar chwaraeon yng Nghymru, mae dwyieithrwydd mewn chwaraeon yn hollbwysig gyda llawer mwy o gyfleoedd gwaith ar gael ym mhob rhan o'r diwydiant. Bydd y cwrs hwn yn darparu digon o bwyntiau UCAS i symud ymlaen i'r Brifysgol, lle mae modd parhau i astudio'n ddwyieithog a bydd yn cynnwys cyfleoedd pellach i gael profiad gwaith a swyddi cyflogedig dwyieithog.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Cyfleoedd dwyieithog allgyrsiol:

 • Hyfforddi ysgolion cynradd gyda'r Urdd

 • Clybiau ieuenctid yr Urdd

 • Dyfarnu yng nghystadlaethau'r Urdd

 • Gweithdai Menter Caerdydd

 • Tafwyl

 • Diwrnodau agored gweithdai Met Caerdydd

 • Teithiau gwaith maes diwylliannol Cymraeg

 • Cynadleddau chwaraeon dwyieithog

 • Cyfleoedd chwaraeon gyda BBC Cymru

Bydd y flwyddyn astudio gyntaf yn arwain at ennill cymhwyster Diploma Gyfrannol BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon (sy'n gyfwert ag 1 Lefel A). Gall hyn arwain at gymhwyster Diploma Estynedig BTEC mewn Chwaraeon, petai'r myfyriwr yn parhau ar y cwrs am yr ail flwyddyn (cyfwerth â 3 lefel A).

Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu ystod eang o bynciau, gan gynnwys:

 • Hyfforddiant chwaraeon

 • Cyfarwyddo gweithgaredd corfforol

 • Ymarfer corff, iechyd a ffordd o fyw

 • Seicoleg chwaraeon

 • Maetheg chwaraeon

 • Dadansoddi chwaraeon

 • Anatomeg a ffisioleg

 • Ffisioleg chwaraeon ac ymarfer corff

 • Tylino mewn chwaraeon

 • Chwaraeon tîm ymarferol

 • Chwaraeon ymarferol i unigolion

 • Asesu risg mewn chwaraeon

 • Gweithgareddau awyr agored

 • Profi ffitrwydd

 • Hyfforddiant a rhaglennu ar gyfer ffitrwydd

 • Chwaraeon yn fusnes dwyieithog

 • Profiad gwaith

 • Anafiadau chwaraeon

Bydd y rhaglen hon yn cynnig cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon ymarferol bob wythnos, sy'n cynnwys amrywiaeth o wahanol chwaraeon a gweithgareddau awyr agored. Bydd pob myfyriwr yn ymgymryd â lleoliad profiad gwaith dwyieithog fel rhan o'u cymhwyster.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith A Mathemateg (neu gyfatebol) neu gymhwyster Lefel 2 perthnasol - Chwaraeon

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus gan gynnwys gwaith cwrs ac ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac o drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi hysbysiad ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg llwytho i fyny neu argraffu
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cyrsiau
 • Sylwch, os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPCC3F12
L3

Cymhwyster

BTEC Subsidiary Diploma in Sport QCF

Mwy

Dysgu Dwyieithog
Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Gwnaeth y cwrs dwyieithog fy helpu i gynnal fy sgiliau Cymraeg a fy nghaniatáu i wneud y cwrs roeddwn eisiau ei wneud. Mae Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn grêt - os ydych yn chwarae pêlrwyd mae Ty ˆ Chwaraeon Dinas Caerdydd gerllaw ac mae popeth mor lleol. Pan ddechreuais gyntaf gwnaethom lawer o wahanol weithgareddau a oedd yn ffordd wych i bob un ohonom wneud ffrindiau ac uchafbwynt arall oedd pan hyfforddais gymnasteg gyntaf - mwynheais yn fawr. Ar ôl gadael y Coleg rwy’n gobeithio mynd i’r brifysgol i astudio chwaraeon.

Aaliyah Martinson
Astudio Chwaraeon (Dwyieithog), cyn hynny wedi astudio cwrs chwaraeon – Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ