Chwaraeon - Diploma Estynedig

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd ein Diploma Gyfrannol BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwaraeon, ffitrwydd, datblygu chwaraeon a hyfforddi, ac fe'i cynlluniwyd yn benodol i roi dealltwriaeth eang o Astudiaethau Chwaraeon, tra'n darparu gwybodaeth fanwl am bwysigrwydd chwaraeon ac ymarfer corff yn y gymdeithas fodern. Bydd dysgwyr yn astudio yn ein Campws Chwaraeon Rhyngwladol yng Nghaerdydd, ac yn cael cyfle i roi eu sgiliau a'u gwybodaeth ar waith mewn lleoliad chwaraeon ymarferol tra'n gweithio tuag at gymwysterau ychwanegol eraill a fydd yn gwella eu rhagolygon gyrfa yn y diwydiant ymhellach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae blwyddyn gyntaf y cwrs yn arwain at gymhwyster Diploma Ategol Cenedlaethol BTEC (cyfateb i 1 Lefel A) a gall arwain at gymhwyster Diploma Estynedig BTEC mewn Chwaraeon o fynd ymlaen i ail flwyddyn, sy’n cyfateb i 3 Lefel A.                                            

Mae'r cwrs yn cwmpasu ystod eang o bynciau, gan gynnwys:

 • Hyfforddiant chwaraeon
 • Cyfarwyddo gweithgarwch corfforol
 • Ymarfer, iechyd a ffordd o fyw
 • Seicoleg chwaraeon
 • Maeth chwaraeon
 • Dadansoddi chwaraeon
 • Anatomeg a ffisioleg
 • Chwaraeon a ffisioleg ymarfer      
 • Tylino chwaraeon
 • Chwaraeon tîm ymarferol
 • Chwaraeon unigol ymarferol
 • Asesu risg mewn chwaraeon
 • Gweithgareddau awyr agored
 • Profi ffitrwydd
 • Rhaglennu ffitrwydd a hyfforddiant
 • Chwaraeon fel busnes
 • Profiad gwaith
 • Anafiadau chwaraeon 

Bydd y rhaglen hon hefyd yn rhoi'r cyfle i ymgymryd â gweithgareddau chwaraeon ymarferol bob wythnos, sy'n cynnwys ystod o wahanol weithgareddau chwaraeon ac awyr agored..

Bydd pob myfyriwr yn ymgymryd â lleoliad profiad gwaith fel rhan o'u cymhwyster.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus gan gynnwys gwaith cwrs a thasgau ymarferol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Diploma 90 Credyd mewn Chwaraeon. Geirda boddhaol yn nodi presenoldeb o 90% ac ymddygiad da.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPCC3F13
L3

Cymhwyster

BTEC Extended Diploma in Sport QCF

Mwy

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.

Os ydych yn ystyried astudio gyda CAVC a ddim yn siŵr, byddwn i'n dweud wrthoch am ddod i gwrdd â'r staff a gweld y cyfleusterau ac wedi hynny, byddwch yn gwybod y byddwch eisiau astudio yma. Mae'n bleser mawr gennyf ddweud i mi ddod i CAVC.

Jacob La-Roche
astudiodd Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ