Peirianneg Awyrenegol - Diploma 90 credyd

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 19 Mehefin 2020
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs dwy flynedd hwn, sydd cyfwerth â dau gymhwyster Safon Uwch yn ddelfrydol i'r rheiny sy'n gadael ysgol ac sydd â diddordeb mewn Gwyddoniaeth Awyrofod a Hedfan gan gynnwys Peirianneg Gyffredinol. Bydd y cwrs yn eich darparu chi â'r sgiliau a'r wybodaeth greiddiol sydd eu hangen i weithio fel gosodwr awyrennau neu beiriannydd didrwydded yn y diwydiant hedfan. Rhodda'r cwrs i chi'r cyfle arbennig i ddysgu am wahanol bynciau yn ymwneud ag awyrennau, gan gynnwys systemau, deunyddiau a chaledwedd awyrennau, hydroleg a'r ysgogiad i'ch rhoi chi mewn safle da am yrfa lwyddiannus yn y maes awyrofod. Mae'r cwrs hwn oddeutu 20 awr yr wythnos dros ddwy flynedd ac mae'n meddu ar ofynion gorfodol ennill gwybodaeth, sgiliau llaw ymarferol mewn cymwysterau mecanyddol ac offer trydanol/afionig yn ogystal ag o leiaf 5 wythnos o brofiad gwaith gorfodol ym mlwyddyn 2. Erbyn diwedd y flwyddyn gyntaf, byddwch wedi cyflawni cymhwyster Diploma Atodol Lefel 3 a gydnabyddir yn genedlaethol. Byddwch eisoes yn meddu ar beth gwybodaeth a sgiliau sylfaenol mewn peirianneg gynhyrchu neu gynnal a chadw, mwyaf tebyg o'r ysgol drwy astudiaethau technegol / gweithdy neu brofiad gwaith. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Tra y byddwch ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio:

 • Blwyddyn 1 Diploma Atodol mewn Peirianneg (90 credyd)
 • Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle Peirianneg (10 credyd)
 • Egwyddorion a Chymwysiadau Mecanyddol (10 credyd)
 • Mathemateg i Dechnegwyr Peirianneg (10 credyd)
 • Egwyddorion Trydanol ac Electronig (10 credyd)
 • Gweithrediadau Busnes (10 credyd)
 • Mathemateg Bellach (10 credyd)

Yn ogystal â 30 credyd ychwanegol:

 • Damcaniaeth Hedfan (10 credyd)
 • Darlunio Technegol a CAD (10 credyd)
 • Arferion Cynnal a Chadw Awyrennau (10 credyd)

Mae blwyddyn 2 ar gyfer dilyniant yn unig

 • Diploma Estynedig mewn Peirianneg Awyrenegol (90 credyd)
 • Prosiect Peirianneg (20 credyd)
 • Egwyddorion a Chymwysiadau Gwyddoniaeth Fecanyddol Awyrennau (10 credyd)
 • Deunyddiau a Chaledwedd Awyrennau (15 credyd)
 • Egwyddorion ac Arferion Gweithdy Awyrennau (15 credyd)
 • Ffactorau Dynol (10 credyd)
 • Systemau Gyriad Awyrennau (10 credyd)
 • Peiriannau Tyrbinau Nwy (10 credyd)
 • Systemau Hydroleg Awyrennau (10 credyd)

Mae gofyniad gorfodol ym mlwyddyn 2 y cwrs i ennill o leiaf 5 wythnos o brofiad gwaith. Bydd CAVC yn cefnogi'r ymgeisydd i ddod o hyd i brofiad gwaith addas. I ddatblygu'ch sgiliau ymarferol byddwch yn cynnal a chadw awyren JetStream a Bulldog CAVC yn ogystal â datblygu'ch sgiliau llaw i wneud gwaith atgyweirio strwythurol mecanyddol a thasgau yn y gweithdy. Yn amodol ar gyllid, gallwch fod yn rhan o waith adeiladu awyren dwy sedd Skyranger ; byddwch yn rhan o'r datblygiadau o osod y bollten gyntaf hyd at weld yr awyren yn hedfan.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Cit/Deunyddiau : £0.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr sy'n meddu ar, neu mae disgwyl iddynt ennill, o leiaf 5 TGAU - Gradd A* i C neu gyfwerth, yn cynnwys A* i C mewn pwnc Mathemateg a Gwyddoniaeth, Ffiseg os yn bosibl, ac sydd hefyd yn:- Awyddus a brwdfrydig i weithio mewn amgylchedd peirianneg- Bodlon ymgymryd â chwrs o hyfforddiant dwys- Wedi cwblhau profion mewn sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu sylfaenol ac sydd ag ymwybyddiaeth ofodol yn gymwys i wneud cais am y cwrs hwn.

Addysgu ac Asesu

Asesir y cymhwyster gan gyfuniad o asesiadau ac aseiniadau ymarferol sydd wedi'u cynllunio gan y ganolfan sy'n ymdrin â'r pynciau a nodwyd yng nghynnwys y cwrs. Bydd eich sgiliau dwylo yn y gweithdy yn cael eu hasesu a'u marcio'n barhaus.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18 oed.
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ac anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfle cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae pob cwrs yn gywir ar adeg uwchlwytho neu argraffu
 • Gellir cynnal cyrsiau yn unig os oes niferoedd digonol
 • Nodwch, os ydych yn dewis tri neu fwy o gyrsiau, yna mae'n bosibl y byddwch yn cael eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

19 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

19.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

AERH3F01
L3

Cymhwyster

BTEC L3 90 Cred Diploma in Engineering

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n wirioneddol fwynhau astudio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ac alla i ddim gweld fy hun yn astudio yn unrhyw le arall.

Tayla-Jade Gratton
Peirianneg Awyrennol, myfyriwr Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP