Peirianneg Awyrenegol - Diploma 90 credyd

L3 Lefel 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ail flwyddyn y cwrs dwy flynedd hwn yn gyfystyr a dwy radd Safon Uwch.  Mae'r cwrs hwn wedi ei gynllunio ar gyfer dysgwyr sydd eisoes wedi cyflawni'r modiwlau gofynnol yn ystod eu blwyddyn gyntaf o Ddiploma Atodol Lefel 3

Bydd y cwrs yn eich darparu chi â'r sgiliau a'r wybodaeth greiddiol sydd eu hangen i weithio fel gosodwr awyrennau neu beiriannydd didrwydded yn y diwydiant hedfan.  Mae'r cwrs hwn yn rhoi'r cyfle arbennig i chi ddysgu am wahanol bynciau yn ymwneud ag awyrennau, gan gynnwys systemau, deunyddiau a chaledwedd awyrennau, hydroleg a'r ysgogiad i'ch rhoi chi mewn safle da am yrfa lwyddiannus yn y maes awyrofod.

Mae'r cwrs hwn oddeutu 20 awr yr wythnos dros ddwy flynedd ac mae'n meddu ar ofynion gorfodol ennill gwybodaeth, sgiliau llaw ymarferol mewn cymwysterau mecanyddol ac offer trydanol/afionig yn ogystal ag o leiaf 5 wythnos o brofiad gwaith gorfodol ym mlwyddyn 2.

Byddwch eisoes yn meddu ar beth gwybodaeth a sgiliau sylfaenol mewn peirianneg gynhyrchu neu gynnal a chadw, mwyaf tebyg o addysg bellach yn ystod astudiaethau technegol / gweithdy neu brofiad gwaith.  

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch wedi bodloni'r rhagofynion ar gyfer Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg i fod yn gymwys i wneud cais am y cwrs hwn.  Er enghraifft, bydd rhai o'r modiwlau y byddwch wedi eu cyflawni yn debyg i:

 • Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle Peirianneg (10 credyd)
 • Egwyddorion a Chymwysiadau Mecanyddol (10 credyd)
 • Mathemateg ar gyfer Technegwyr Peirianneg (10 credyd)
 • Egwyddorion Trydanol ac Electronig (10 credyd)
 • Gweithrediadau Busnes (10 credyd)
 • Mathemateg Bellach (10 credyd)

  Ynghyd â 30 credyd ychwanegol:

 • Damcaniaeth Hedfan (10 credyd)
 • Lluniadu Technegol a CAD (10 credyd)
 • Arferion Cynnal a Chadw Awyrennau (10 credyd)

Byddwch wedyn yn astudio'r modiwlau canlynol, gan ennill Diploma Estynedig lawn mewn Peirianneg Awyrenegol

Diploma Estynedig mewn Peirianneg Awyrenegol

 • Prosiect Peirianneg (20 credyd)
 • Egwyddorion a Chymhwyso Gwyddoniaeth Fecanyddol Awyrennau (10 credyd)
 • Caledwedd a Deunyddiau Awyrennau (15 credyd)
 • Arferion ac Egwyddorion Gweithdy Awyrennau (15 credyd)
 • Ffactorau Dynol (10 credyd)
 • Systemau Gyriad Awyrennau (10 credyd)
 • Peiriannau Tyrbinau Nwy (10 credyd)
 • Systemau Hydrolig Awyrennau (10 credyd)

I ddatblygu'ch sgiliau ymarferol byddwch yn cynnal a chadw awyren JetStream a Bulldog CAVC yn ogystal â datblygu'ch sgiliau llaw i wneud gwaith atgyweirio strwythurol mecanyddol a thasgau yn y gweithdy. Yn amodol ar gyllid, gallech fod yn rhan o waith adeiladu awyren dwy sedd Skyranger; byddwch yn rhan o'r datblygiadau o osod y bollten gyntaf hyd at weld yr awyren yn hedfan. Dysgwch fwy ynglŷn â sut i adeiladu Skyranger.

Asesir y cymhwyster drwy gyfuniad o asesiadau ac aseiniadau ymarferol sydd wedi'u cynllunio gan y ganolfan sy'n ymdrin â'r pynciau a nodwyd yng nghynnwys y cwrs.  Bydd eich sgiliau dwylo yn y gweithdy yn cael eu hasesu a'u marcio'n barhaus. 

Wedi i chi ei gwblhau'n llwyddiannus, gallwch fynd ymlaen i Brentisiaeth, Addysg Uwch neu gyflogaeth lle rhoddir hyfforddiant ymarferol penodol. 

Erbyn diwedd y flwyddyn gyntaf, byddwch wedi cyflawni cymhwyster Diploma Atodol Lefel 3 a gydnabyddir yn genedlaethol.  Yn ogystal, gallech ystyried ymuno â'r Awyrlu Brenhinol neu'r Llynges Frenhinol i ddod yn beiriannydd neu beilot awyren.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Cit/Deunyddiau : £0.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr sy'n meddu ar, neu mae disgwyl iddynt ennill, o leiaf 5 TGAU - Gradd A* i C neu gyfwerth, yn cynnwys A* i C mewn pwnc Mathemateg a Gwyddoniaeth, Ffiseg os yn bosibl, ac sydd hefyd yn:- Awyddus a brwdfrydig i weithio mewn amgylchedd peirianneg- Bodlon ymgymryd â chwrs o hyfforddiant dwys- Wedi cwblhau profion mewn sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu sylfaenol ac sydd ag ymwybyddiaeth ofodol yn gymwys i wneud cais am y cwrs hwn.

Addysgu ac Asesu

Asesir y cymhwyster gan gyfuniad o asesiadau ac aseiniadau ymarferol sydd wedi'u cynllunio gan y ganolfan sy'n ymdrin â'r pynciau a nodwyd yng nghynnwys y cwrs. Bydd eich sgiliau dwylo yn y gweithdy yn cael eu hasesu a'u marcio'n barhaus.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18 oed.
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ac anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfle cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae pob cwrs yn gywir ar adeg uwchlwytho neu argraffu
 • Gellir cynnal cyrsiau yn unig os oes niferoedd digonol
 • Nodwch, os ydych yn dewis tri neu fwy o gyrsiau, yna mae'n bosibl y byddwch yn cael eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

19.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

AERH3F01
L3

Cymhwyster

BTEC L3 90 Cred Diploma in Engineering

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae’r tiwtoriaid eisiau eich gweld yn llwyddo, mae pawb mor wybodus ac mae’n amgylchedd gwych i ddysgu a datblygu ynddo. Rwyf wedi dechrau prentisiaeth gyda Boeing i gael fy Nhrwydded A ac erbyn yr adeg hon y flwyddyn nesaf gallaf fod yn gweithio ym Maes Awyr Gatwick yn ogystal ag awyren filwrol. 
Mae cymaint o opsiynau i mi ac ni allwch fyth wybod ble gall hyn fynd â fi. Os ydych yn chwilio am gwrs peirianneg neu os oes gennych ddiddordeb mewn awyrennau, ewch amdani! Daliwch ati a chewch brofiad gwych.

Aero Case Study
Millie Jones
Cyn-fyfyrwraig Lefel 3 Peirianneg Awyrofod

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP