Tylino Chwaraeon

L4 Lefel 4
Rhan Amser
14 Medi 2020 — 9 Mehefin 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r Diploma VTCT Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon (QCF) yn gymhwyster technegol sydd â'r nod o ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a'r sgiliau technegol sydd eu hangen i gael gyrfa fel Therapydd Tylino Chwaraeon, naill ai'n gyflogedig neu'n hunangyflogedig. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer y grwpiau oedran 16-19 ac 19 a hŷn ac mae wedi'i seilio ar y safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer tylino, sef CNH1, CNH7 a CNH20.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Datblygwyd y cymhwyster hwn ar y cyd gyda'r sefydliadau canlynol; Active IQ, Central YMCA Qualifications, CIBTAC, ITEC a VTCT gyda mewnbwn gan y diwydiant trwy Gyngor Gofal Iechyd Cyflenwol a Naturiol (CNHC) a Chyngor Cyffredinol Therapïau Tylino (GCMT).

Mae cynnwys y cymhwyster hwn yn cwmpasu'r holl elfennau gofynnol sydd eu hangen i weithio'n effeithiol ac effeithlon fel therapydd tylino chwaraeon.

Mae hyn yn cynnwys anatomi a ffisioleg, ymarfer proffesiynol, dealltwriaeth o egwyddorion iechyd a ffitrwydd a sut i ddarparu triniaethau tylino chwaraeon.

Bydd Therapydd Tylino Chwaraeon Lefel 3 yn gallu gweithio'n ddiogel ac effeithiol ar feinwe camweithredol mewn ystod o gyd-destunau, gan gynnwys, cyn digwyddiad, ar ôl digwyddiad, yn ystod digwyddiad ac at ddibenion cynnal a chadw.

Mae strwythur y cymhwyster yn cynnwys 5 uned ac mae'r cwbl yn orfodol.

 • Anatomi a ffisioleg ar gyfer tylino chwaraeon
 • Iechyd a Ffitrwydd
 • Deall egwyddorion camweithrediad meinwe meddal
 • Ymarfer broffesiynol mewn tylino chwaraeon
 • Triniaethau tylino chwaraeon

Amseroedd cwrs

Grŵp A Dydd Mercher 12pm - 3pm
Grŵp B Dydd Mercher 4pm - 7pm

Addysgu ac Asesu

Bydd yr asesiadau yn rhai ymarferol, bydd angen astudiaethau achos ar gyfer y portffolio tystiolaeth a bydd papur allanol er mwyn dangos cymhwystra o ran gwybodaeth.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £69.00

Ffi Cwrs: £526.00

Gofynion mynediad

Cymhwyster Tylino'r corff ym maes Chwaraeon Lefel 3. Tystiolaeth o gymwysterau mewn Anatomi a Ffisioleg. Byddwch angen bod yn bresennol mewn cyfweliad.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

9 Mehefin 2021

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBCC4P13
L4

Cymhwyster

VTCT: Level 4 Certificate in Sports Massage Therapy (QCF) 2015

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ