Cymdeithaseg - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 12 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs Cymdeithaseg A2 hwn yn dilyn ymlaen o Cymdeithaseg UG a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Gall fod yn bosibl dilyn y cwrs hwn fel myfyriwr rhan amser.

Mae Cymdeithaseg A2 yn cynnwys dwy uned sy'n trafod Pŵer a Rheolaeth, ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Cymhwysol o Ymholi Cymdeithasegol. Trwy gydol eu hastudiaeth o Gymdeithaseg ar lefel A2, bydd disgwyl i fyfyrwyr adeiladu ar eu dealltwriaeth o’r pwnc a gaffaelwyd ar lefel UG er mwyn datblygu lefelau uwch o wybodaeth a dealltwriaeth.

Beth fyddwch yn ei astudio?

A2 Uned 3: Pŵer a Rheolaeth

A ydych chi erioed wedi gyrru'n gyflymach na’r terfyn cyflymder? A ydych chi erioed wedi cael eich dal yn pigo eich trwyn yn gyhoeddus? A gawsoch chi eich blas cyntaf ar alcohol yn yr oed cyfreithiol? A ydych chi'n tyllu rhan o’ch corff na fyddai eich mam-gu wedi bod eisiau i chi ei dyllu? A ydych chi wedi gweithio rhywle a mynd a beiro, pensil neu baced o nodiadau gludiog adref gyda chi?

Os ydych chi'n gallu rhoi ateb cadarnhaol i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, rydych chi'n enghraifft o beth mae cymdeithaseg yn ceisio ei ddeall ac esbonio yn y rhan yma o’r cwrs.

Y prif opsiwn fyddwch chi'n ei astudio yn yr uned hon fydd trosedd a gwyrni. Bydd dealltwriaeth o drosedd yn cynorthwyo dealltwriaeth o bŵer o fewn cymdeithas heddiw. Gwneid hyn trwy gaffael dealltwriaeth o reolaeth gymdeithasol a’r amrywiol drafodaethau seicolegol ynghylch y pwnc, yn cynnwys pethau megis beth yw trosedd a gwyrni? rhywedd a throsedd, dosbarthiad cymdeithasol trosedd a gwyrni a theorïau ynghylch trosedd a gwyrni ymysg eraill.

Mae A2 Uned 3 yn cael ei asesu trwy arholiad ysgrifenedig 2 awr yn cynnwys un cwestiwn gofynnol ac un traethawd o ddewis o ddau.

A2 Uned 4: Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Cymhwysol o Ymholi Cymdeithasegol. Mae dwy elfen i'r uned hon. Sef Dulliau Cymhwysol o Ymholi Cymdeithasegol ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol.

Bydd yr elfen gyntaf yn gweld myfyrwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o ddulliau ymchwil er mwyn eu helpu i ddeall bywyd cymdeithasol ymhellach. Fe wneir hyn trwy’r arfer o ddylunio ymchwil ac adeiladu ar wybodaeth o ddulliau cymdeithasegol a ddysgwyd trwy astudio Uned 2 y Safon UG.

Mae’r ail elfen yn canolbwyntio ar anghydraddoldeb cymdeithasol neu ddosbarthiad anghyfartal cyfoeth, grym neu urddas ymysg aelodau cymdeithas. Bydd disgwyl i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o anghydraddoldeb cymdeithasol trwy archwilio pynciau maent wedi eu hastudio’n flaenorol a thrwy ddangos dealltwriaeth o sut mae dosbarth, oed, rhyw, ethnigrwydd a chymdogaeth yn ganolog i’r drafodaeth.

Asesir A2 Uned 4 gydag arholiad ysgrifenedig 2 awr a 15 munud. Mae Dulliau Cymhwysol o Ymchwilio Cymdeithasegol yn cynnwys cwestiwn gofynnol *ac fe arholir Anghydraddoldeb Cymdeithasol gyda myfyrwyr yn ateb *un cwestiwn gofynnol ac un cwestiwn traethawd o ddewis o ddau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

  • Dau asesiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F16
L3

Cymhwyster

WJEC Level 3 Advanced GCE in Sociology

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Roeddwn i'n wirioneddol nerfus cyn derbyn fy nghanlyniadau, ond gyda help fy nhiwtoriaid yn ystod fy amser yma, fe lwyddais i gael y graddau roeddwn eu heisiau.

Ismail Elkhalifa
astudiodd Safon Uwch mewn Mathemateg, Cemeg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE