Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth a Bywyd

L2 Lefel 2
Rhan Amser
9 Medi 2019 — 31 Ionawr 2020
Campws Dwyrain Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster Tystysgrif Addysg yn Gysylltiedig â Gwaith Lefel 2 wedi ei ddylunio i roi sgiliau cyflogaeth i ddysgwyr y byddant yn elwa ohonynt gydol eu hoes.

Bydd y sgiliau a'r wybodaeth a enillir yn galluogi dysgwyr i ehangu eu dyheadau ar gyfer cyflogaeth, eu helpu nhw i reoli eu gyrfa eu hunain a datblygu pecyn o sgiliau trosglwyddadwy a phriodoleddau a fydd yn galluogi unigolion i gynnal cyflogaeth yn awr ac yn y dyfodol. Mae'r cwrs unigryw hwn wedi ei anelu at unrhyw un sy'n 16 mlwydd oed neu'n hŷn. Byddwch yn astudio rhwng 16-00-18-00 un noson yr wythnos.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Modiwl 1: Lefel 2, Sgiliau Cyfathrebu ar Lafar

Modiwl 2: Lefel 2, Defnyddio TG yn y Gweithle

Modiwl 3: Lefel 2, Ymchwilio i Yrfaoedd

Modiwl 4: Lefel 1, Gwneud cais am Swydd

Modiwl 5: Lefel 1, Creu CV wedi'i deilwra

Modiwl 6: Lefel 1, Archwilio Cyfleoedd Gwaith

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £30.00

Gofynion mynediad

Cais a chyfweliad anffurfiol.  Dim angen cymwysterau ffurfiol.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2019

Dyddiad gorffen

31 Ionawr 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

2 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Dwyrain Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SHEH2P02
L2

Cymhwyster

Level 2 Award In Work Related Education

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ