Gwaith Coed Safle - Diploma Uwch

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ennill y sgiliau canolradd mewn Gwaith Coed ar Safle. Mae'r cwrs hwn wedi'i dargedu'n benodol at ddysgwyr sydd â pheth profiad yn y grefft hon.

Byddwch yn dilyn rhaglen astudio a fydd yn rhoi cyfle i chi gymhwyso dysgu mewn modd ymarferol a realistig, ac ennill hyder drwy ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol.

Mae'r llwybr Uwch ar gael yn unig i ddysgwyr sy'n bodloni gofynion penodol, rhaid i chi fod dan 24 mlwydd oed ar ddechrau'r cwrs hwn i allu ymgymryd â'r cwrs.  I'r rheiny sydd â diddordeb yn y cwrs Gwaith Coed ar Safle Lefel 2 ond sy'n hŷn na 24 mlwydd oed, mae cwrs Gwaith Coed Llawn Amser Lefel 2 arall ar gael yng Nghanol y Ddinas, ar gyfer y cwrs hwn, dyma’r cod cwrs: WTCC2F07/WTCR2F07.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn ymgymryd â phrofiad gwaith gorfodol sy'n cyfoethogi'r rhaglen hon drwy ganiatáu'r cyfle i chi gymryd rhan mewn prosiectau go iawn ac ennill profiadau o amgylchedd safle go iawn.

Tystysgrif dechnegol mewn Gwaith Coed ar Safle Lefel 2. 

Elfennau allweddol o'r cwrs hwn yw cynllunio a threfnu gwaith, datblygu eich gwybodaeth o ddulliau adeiladu a thechnoleg adeiladu. Byddwch yn gwneud gwaith gosod cam cyntaf ac ail gam, yn adeiladu ysgerbydau strwythurol, ac yn gosod a gweithredu offer pŵer.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad; 4 TGAU Graddau A* i F neu Radd Asesu isafswm E3 o Asesiad Sganio Sgiliau.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Cyn gynted ag yr oeddwn i'n gwybod bod llwybr cyswllt i ddod yma, roddwn yn teimlo'n gyffrous. Roedd y rhaglen cyswllt ysgolion yn cynnig cyfle imi weld sut beth fyddai astudio yma. Mae'r Coleg yn rhoi llawer o wybodaeth ichi ynghylch y rhesymau pam mae angen ichi gael eich NVQ, a chael prentisiaeth er mwyn sicrhau cyflogaeth amser llawn.

Jake Fuller
Prentis Gwaith Coed a Saernïaeth Mainc

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE