Plastro Hunan-ariannu

yn unig 2 o lefydd ar gael
L2 Lefel 2
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Cynlluniwyd ein cymhwyster Diploma NVQ Lefel 2 mewn Plastro i ddatblygu a chydnabod eich sgiliau, gwybodaeth a gallu fel y gallwch weithio o fewn y sector, neu symud ymlaen i ddysgu pellach. Wedi’i astudio yn ein gweithdai ac ystafelloedd dosbarth adeiladu pwrpasol, mae’r cymhwyster yn cefnogi dysgwyr i gaffael sgiliau ymarferol sylfaenol a throsglwyddadwy, gyda gwybodaeth greiddiol gysylltiedig, a bydd y diwydiant yn derbyn y cymhwyster hwn ar ei ben ei hun fel mynediad i swydd. Cwrs darpariaeth NVQ yn unig yw hwn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn wedi cael ei ddatblygu i gefnogi unigolion wrth iddynt gyflawni eu cymwysterau crefft. Mae'r dystysgrif dechnegol yn darparu gwybodaeth greiddiol am y grefft ac yn datblygu sgiliau dwylo mewn amgylchedd gweithdy. Mae ein cymhwyster NVQ yn cefnogi'r dysgwr i ennill sgiliau ymarferol, sylfaenol a throsglwyddadwy, gyda gwybodaeth berthnasol mewn amgylchedd sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £572.75

Ffi Arholiad : £77.25

Gofynion mynediad

Cyfweliad; 4 TGAU Graddau A* i F neu Radd Asesu isafswm E3 o Asesiad Sganio Sgiliau.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig ac asesiad seiliedig ar waith

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

2 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PLCC2P15
L2

Cymhwyster

City Guilds Level 2 NVQ Diploma in Plast

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE