Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn - Prentisiaeth

L2 Lefel 2
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 24 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Trwsio Cerbyd Lefel 2 Rhan-amser yn cwmpasu prif agweddau Trwsio Cerbydau Ysgafn ar lefel ganolradd. Gan hyfforddi yn ein canolfan fodurol newydd bwrpasol yng Nghaerdydd, bydd myfyrwyr yn hybu eu sgiliau a’u gwybodaeth am y sector, tra’n cael mynediad i’r cyfleusterau diwydiant diweddaraf ac offer teiliwredig. Bydd disgyblion hefyd yn gweithio ochr yn ochr â staff â chymwysterau’r diwydiant ac yn cymryd rhan mewn amryw o leoliadau gwaith trwy gydol y rhaglen. Cynhelir y cwrs ar Ddydd Mawrth a Dydd Iau (blwyddyn gyntaf) a Dydd Llun a Dydd Mercher (ail flwyddyn), gan gychwyn am 9:00am a gorffen am 6:00pm. Mae ymgeiswyr sy’n cofrestru ar y cwrs yma fel arfer yn cymryd rhan mewn Rhaglen Brentisiaeth Sylfaen, gan dreulio pedwar diwrnod yr wythnos gyda chyflogwr ac un diwrnod yr wythnos yn y coleg.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae hon yn rhaglen dwy flynedd sy'n ymdrin â meysydd megis:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwybodaeth am Ddeunyddiau Atgyweirio Corff Cerbydau
 • Cyfarpar ac Offer a ddefnyddir wrth Atgyweirio Cerbydau
 • Technegau ar gyfer Gwasanaethu ac Arolygu Ceir
 • Atgyweirio a Disodli Cydrannau'r Injan
 • Atgyweirio a Disodli Systemau Tanwydd
 • Atgyweiriadau a chynnal a chadw elfen drydanol Ceir
 • Atgyweirio Breciau, Llyw, hongiad

Mae prif gymwysterau'r cwrs hwn yn gwneud elfennau o'r Brentisiaeth Sylfaen mewn Atgyweirio a Gwasanaethu Ysgafn.

Mae'r rhaglen wedi'i gwneud o'r cymwysterau canlynol:

Cwrs damcaniaeth (VRQ) - Cynhelir hwn yn y ganolfan Fodurol ar Heol Dumballs ac mae'n gyfuniad o dasgau ymarferol a dosbarthiadau damcaniaeth.

Asesiad Ymarferol (VCQ) - Cynhelir hwn yng ngweithdy'r cyflogwr. Mae'n cynnwys casglu tystiolaeth i fodloni meini prawf ynghyd â nifer o arsylwadau gan aseswyr hyfforddedig.

Sgiliau Hanfodol Cymru - Mae'r rhain yn cynnwys Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol ar naill ai Lefel 1 neu Lefel 2.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

Fel rheol bydd yr ymgeiswyr yn gyflogedig yn y Diwydiant Moduro.

Addysgu ac Asesu

 • Tasg ymarferol ysgrifenedig ac asesiadau ar-lein

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

24 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

8 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC2P03
L2

Cymhwyster

IMI Level 2 Diploma in Light Vehicle Mai

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ail-orffen Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE