Astudiaethau Crefyddol - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 12 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Astudiaethau Crefyddol A2 yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser. Astudir pob un o’r pynciau ar y cwrs hwn o safbwynt myfyriol ac athronyddol, a rhaid i fyfyrwyr fod yn barod i archwilio, trin a thrafod amrywiaeth o gredoau a materion.

Nodau'r cwrs:

Nid oes angen unrhyw ddealltwriaeth flaenorol o'r pwnc, sydd â’r nodau o:

 • Ddatblygu diddordeb a brwdfrydedd tuag at astudio crefydd a'i effaith ar gymdeithas
 • Trin y pwnc fel disgyblaeth academaidd
 • Annog ymholiad i natur crefydd trwy sgwrs, trafodaeth a darllen helaeth

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y cwrs, fe drafodir y meysydd canlynol:

Uned 4: Crefydd a Moeseg

Bydd myfyrwyr yn archwilio:

 • Syniadau Moesegol trwy Naturoliaeth, Sythwelediaeth ac Emosiynaeth
 • Moeseg Ddeontolegol trwy Ddeddf Naturiol, Cyfranoliaeth a’u cymhwysiad i fewnfudo a chosb eithaf
 • Penderfyniaeth trwy Awstin Sant a John Calvin
 • Ewyllys Rhydd o Pelagius, Arminius a rhyddewyllysiaeth Uned 5: Athroniaeth Crefydd

Bydd myfyrwyr yn archwilio:

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o grefydd a chred trwy Freud a Jung
 • Profiadau Crefyddol - Gwyrthiau
 • Iaith Grefyddol a phositifiaeth resymegol
 • Iaith Grefyddol fel gêm symbolaidd, fytholegol ac iaith

Uned 6: Astudiaethau Testunol – Testament Newydd

Bydd myfyrwyr yn archwilio:

 • Y Damhegion - mathau a diben
 • Gwyrthiau - mathau, dibenion a dehongliadau
 • Epistolau- 1 Pedr - awduraeth a diben
 • Llenyddiaeth Apocalyptaidd: Datguddiad – diffiniadau, nodweddion, dibenion a dehongliadau

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F15
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Astudiaethau Crefyddol

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Roeddwn i'n wirioneddol nerfus cyn derbyn fy nghanlyniadau, ond gyda help fy nhiwtoriaid yn ystod fy amser yma, fe lwyddais i gael y graddau roeddwn eu heisiau.

Ismail Elkhalifa
astudiodd Safon Uwch mewn Mathemateg, Cemeg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE