Oeri - Prentisiaeth

L2 Lefel 2
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 24 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs diwrnod astudio, rhan-amser Lefel 2 mewn Oeri yn lle gwych i barhau â’ch datblygiad. Wedi ei lleoli ar ein campws Canol Dinas, mae’r rhaglen hon ar gyfer yr unigolion hynny sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant Oeri ac Aerdymheru sy’n dymuno datblygu eu gyrfa. Mae’r cwrs yn dilyn rhaglen hyfforddi fodiwlaidd, sy’n darparu gwybodaeth ymarferol am osod a chynnal a chadw systemau oeri, a bydd unigolion yn cael eu hasesu yn y gweithle yn ôl fframwaith cwrs. Gan astudio yn ein gweithdai, ystafelloedd dosbarth a chanolfannau adnodd wedi’u cyfarparu’n llawn, bydd dysgwyr yn treulio diwrnod yr wythnos yn datblygu eu sgiliau o fewn y sector. Ariennir y rhaglen brentisiaeth hon yn llawn gan Lywodraeth Cymru.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd unigolion yn dilyn cymhwyster ar sail QCF City & Guilds ar Lefel 2. Hefyd, gall ddysgwyr naill ai ddilyn Diploma NVQ mewn Gosod a Chynnal Systemau Aerdymheru a Phympiau Gwres neu Ddiploma NVQ mewn Gosod a Chynnal Systemau Rheweiddiad. I gadarnhau, gallwn ariannu un o'r Diplomâu yn unig, felly os oes angen y ddau ar y dysgwr, bydd hyn yn gost i'r cyflogwr. Bydd y ddau Ddiploma yn cael eu darparu trwy wybodaeth ar sail Cymhwysedd ac Egwyddorion.

Bydd dysgwyr hefyd yn gweithio tuag at gyflawni Sgiliau Hanfodol Lefel 2, sy'n cynnwys Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol, Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol, a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Lefel 1.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A* - D, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg, gyda chyfweliad boddhaol neu brofiad gwaith perthnasol, diweddar. Mae'n ofynnol eich bod yn cael eich cyflogi'n llawn gan Gyflogwr Rheweiddio neu Aerdymheru cymwys.

Addysgu ac Asesu

  • Nid oes unrhyw fanylion asesu wedi'u gosod.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

24 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HPCC2P04
L2

Cymhwyster

Unit 001/201 Understand and carry out sa

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf eisiau bod yn Beiriannydd Nwy, ar ôl y flwyddyn hon gallaf fynd ymlaen i ennill fy ardystiad nwy a byddaf wedi cyflawni fy nod. Dechreuodd fy nghwrs fel NVQ Lefel 2 ac o'r fan honno bu i mi fynd ymlaen i Lefel 4 sef lle'r wyf ar hyn o bryd. Gan fy mod yn gwneud prentisiaeth, mae'n braf cael diwrnod oddi'r gwaith i ddod i'r coleg a dysgu'r ddamcaniaeth a allaf ei rhoi ar waith yn fy swydd.

Jonathan Hale
Prentis Plymio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE