Gwasanaethau Cyhoeddus

L2 Lefel 2
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 16 Gorffennaf 2021
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymwysterau hyn mewn Gwasanaethau Cyhoeddus wedi'u targedu at ddysgwyr a fyddai'n hoffi ennill cyflogaeth yn sector y gwasanaethau cyhoeddus a bydd yn rhoi cip-olwg dwfn i ddysgwyr o'r cyfleoedd sydd ar gael yn y sector hwn. Bydd y cymwysterau yn datblygu galluoedd y dysgwyr trwy'r wybodaeth a'r sgiliau a enillwyd yn y rhaglen ac maent yn addas i ddysgwyr a fyddai'n hoffi gwybod mwy ynghylch cyflogaeth yn y gwasanaethau cyhoeddus mewn gwisg unffurf.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs hwn yn rhoi senarios a phrosiectau yn seiliedig ar waith, realistig i ddysgwyr ac yn caniatáu iddynt gael mynediad at amrywiaeth o Wasanaethau Cyhoeddus sy'n cynnwys Lluoedd Arfog Prydain a Gwasanaethau Brys. Anogir dysgwyr i gymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu eu hunain a llwyddo gyda chymorth ac arweiniad tiwtor.

 • Rôl a Gwaith y Gwasanaethau Cyhoeddus (Arholiad)
 • Sgiliau Gweithio
 • Dinasyddiaeth (Arholiad)
 • Trosedd
 • Cyflogadwyedd
 • Iechyd a Ffitrwydd yn y Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Chwaraeon a Gweithgareddau Hamdden yn y Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Paratoi i Ymateb i Ddigwyddiadau Brys

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith a / neu Fathemateg (neu gyfatebol) neu Ddiploma Lefel 1 perthnasol - Gwasanaethau Cyhoeddus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

16 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

20 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PSCC2F40
L2

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 1/Level 2 First Diplo

Mwy...

Dysgu Dwyieithog
Fideos

9 Tachwedd 2017
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wedi bod yn filwr wrth gefn yn y Llynges Frenhinol, ers dwy flynedd a hanner a defnyddiais y sgiliau rwyf wedi eu dysgu yn y coleg yn fy nghyfnod fel milwr wrth gefn. Rwyf wedi mwynhau fy amser yn y coleg ac mae'r cyfleusterau ar y Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) lle rwyf wedi bod yn astudio yn dda iawn.

James Parr
Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ