Seicoleg - UG

L3 Lefel 3
Rhan Amser
2 Medi 2019 — 22 Mai 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Seicoleg UG Rhan Amser yn rhoi cyfle i ddysgwyr astudio’r cwrs fel dosbarth nos. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i ymagweddau seicolegol hanesyddol a chyfredol ac ymchwil clasurol a chyfoes. Yn ogystal, mae cyfleoedd i archwilio pynciau llosg a thrafodaethau seicolegol. Bydd disgyblion hefyd yn astudio amrywiaeth o ddulliau a defnyddir gan seicolegwyr ac yn cynnal eu hymchwiliadau eu hunain. Pwysleisir ystyriaeth o faterion moesegol a goblygiadau ymdrechion seicolegol ym mhob agwedd o'r fanyleb.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y cwrs, fe drafodir yr unedau canlynol:

Uned 1 - Seicoleg: O’r Gorffennol i'r Presennol

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 50% o’r cymhwyster.

Pwrpas yr uned hon yw rhoi sylfaen gadarn yn rhai o elfennau craidd sylfaenol seicoleg. Y bwriad felly yw caniatáu i'r dysgwr, drwy astudio ymchwil clasurol, ddod i werthfawrogi bod seicoleg yn parhau i ddatblygu ac esblygu. Ni ddylid diystyru'r syniadau cynnar, yn hytrach na hynny, dylid eu hastudio mewn cyd-destun gan ystyried y datblygiadau a wnaed mewn blynyddoedd diweddarach. Gofynnir i ddysgwyr gael gwybodaeth a dealltwriaeth o'r pum ymagwedd seicolegol (biolegol, seico dynamig, ymddygiadol, gwybyddol a phositif).

Uned 2 - Seicoleg: Ymchwilio i Ymddygiad

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 50% o’r cymhwyster.

Canolbwynt yr adran hon yw ymchwil seicolegol, o'r camau cynllunio cynnar hyd at y cam olaf o ddadansoddi a gwerthuso. Y bwriad yw cyflwyno ymgeiswyr i'r methodolegau a ddefnyddiwyd gan seicolegwyr wrth weithio'n wyddonol, ac i feithrin gwerthfawrogiad o effaith dewisiadau ar ganlyniadau'r gwaith ac o ganlyniad, y cymwysiadau posibl. Dylai dysgwyr werthfawrogi cyfyngiadau ymchwil gwyddonol wrth ddelio â chymhlethdodau bodau dynol fel deunydd prawf, gan fod nifer o faterion i'w hystyried.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £60.00

Ffi Cwrs: £460.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Cyfweliad. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 Dydd Mawrth

Addysgu ac Asesu

  • Dau arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

22 Mai 2020

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3E19
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Seicoleg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Fe benderfynais ddod i CAVC i astudio Safon Uwch a dyma’r peth gorau i mi ei wneud erioed. Wedi cwblhau Safon Uwch, dwi'n gobeithio mynd ymlaen i astudio Sŵoleg yn y brifysgol.

Kate Matthews
yn astudio Safon Uwch mewn Celf, Bagloriaeth Cymru, Bioleg a Chemeg

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE