Interniaethau Prosiect Search

EL3 Lefel Mynediad 3
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Interniaeth Prosiect Search llawn amser wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd, a bydd interniaid yn cwblhau tair Interniaeth 10 wythnos fel staff Prifysgol Caerdydd mewn adrannau gwahanol, gan weithio mewn swyddi amrywiol. Bydd pobl ifanc yn cael eu paru â chyfleoedd ac yn cael eu cyflwyno i bob un o'u lleoliadau gan Hyfforddwr Swyddi, a fydd hefyd yn monitro’n barhaus ac yn cynnig cymorth yn ôl yr angen. Bydd cyrsiau'n rhedeg 5 diwrnod yr wythnos rhwng 9am - 4pm, a bydd sgiliau cyflogadwyedd yn cael eu cyflwyno yn ystod y sesiynau yn yr ystafell hyfforddi ar ddechrau a diwedd pob diwrnod.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Asiantaeth Cyflogaeth gyda Chefnogaeth Elite a'r prosiect Engage to Change (dan arweiniad Anabledd Dysgu Cymru), ac mae’n cael ei gynnal mewn adeiladau amrywiol ym Mhrifysgol Caerdydd gyda'r ystafell hyfforddi yn Nhŷ Deri. Mae'r rhaglen yn gymysgedd o ddatblygiad staff, hyfforddiant, hyfforddiant swyddi a chwilio am swyddi wrth i’r Interniaid weithio yn eu swyddi dewisol.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiadau parhaus gan gynnwys asesiadau seiliedig ar waith

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Mae'n rhaid eich bod yn gallu teithio i'r Coleg neu yn gweithio tuag at fod yn annibynnol, gweithio'n annibynnol neu wedi cwblhau sgiliau Gweithio a Byw yn llwyddiannus a bod gennych amcan hir dymor o weithio gyda chefnogaeth neu yn annibynnol. Bydd angen i chi fynychu cyfweliad anffurfiol, ymgymryd ag asesiad yn seiliedig ar brosiect ac yn gweithio ar wella Cyfathrebu a Defnyddio Rhif yn y gweithle.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

30 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PRCCPS01
EL3

Cymhwyster

Agored Cymru Level 1 Extended Certificat
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Y camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE