Gwaith Bar Proffesiynol

L2 Lefel 2
Rhan Amser
23 Ionawr 2020 — 22 Mai 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Eisiau dod yn weithiwr bar neu ennill cymhwyster, sy’n cydnabod eich sgiliau? Gyda’r Dyfarniad mewn Gwaith Bar Proffesiynol byddwch yn ennill yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i baratoi amrywiaeth o ddiodydd gan gynnwys coctels ac i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel. Byddwch hefyd yn cael yr opsiwn i ddysgu technegau arllwys yn rhydd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r Dyfarniad mewn Gwaith Bar Proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio neu sydd eisiau gweithio fel gweithwyr bar. Efallai byddwch yn gweithio mewn amgylchedd sydd eisoes yn gweini coctels, ond nid yw hynny’n ofynnol.

Cynhelir y cwrs am gyfnod o 15 wythnos ar nosweithiau Mercher ac mae pob dosbarth yn para 4 awr.

Ymhlith y meysydd y byddwch yn ymdrin â hwy mae:

 • Defnyddio a glanhau offer yn gywir
 • Sut i baratoi’r bar ar gyfer gweini
 • Technegau gwneud coctel
 • Ryseitiau coctel
 • Gwasanaeth cwrw, gwin a gwirodydd
 • Gweini alcohol yn gyfrifol.

Ar gyfer y cymhwyster hwn byddwch yn dysgu mewn amgylchedd grŵp. Byddwch yn cael eich asesu drwy gyfrwng aseiniad ymarferol lle byddwch yn arddangos eich gallu i baratoi a gweini diodydd.

Byddwch yn cwblhau prawf atebion byr yn ymdrin â’r wybodaeth gefndirol sy’n hanfodol ar gyfer gwaith bar.

Os ydych yn dewis astudio’r uned opsiynol ar arllwys yn rhydd byddwch yn cwblhau un asesiad ychwanegol sy’n ymdrin â’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n gysylltiedig ag arllwys yn rhydd.

Gofynion mynediad

Angen cyfweliad.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

23 Ionawr 2020

Dyddiad gorffen

22 Mai 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTSDF2P03
L2

Cymhwyster

Award in Professional Bartending (Cockta

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE