Sgiliau Artistig Proffesiynol

L4 Lefel 4
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 20 Tachwedd 2020
Creative Arts Academy

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygiad sgiliau artistig proffesiynol. O dan gyfarwyddyd arlunydd, byddwch yn dysgu ac yn datblygu nifer o dechnegau er mwyn ymestyn eich set sgiliau artistig. Bydd gweithdy pob sesiwn yn datblygu o'r un blaenorol, gan ddatblygu Portffolio terfynol erbyn y diwedd.  Wrth i chi ddatblygu eich sgiliau yn y dosbarth, bydd gofyn i chi gadw a chreu cyfnodolyn personol/llyfr brasluniau er mwyn datblygu a Dogfennu eich ymarfer artistig a meddyliau o ddydd i ddydd. Bydd hyn yn bwydo i mewn i'ch gweithdy terfynol yn ffocysu ar ddatblygiad eich hunaniaeth artistig unigol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio:
Cyflwyniad i elfennau ffurfiol

  • Datblygu Sgiliau Tynnu Llun a Darlunio
  • Cyflwyniad i ddefnyddio technegau Cyfrwng cymysg ac arwynebau tynnu lluniau gwahanol
  • Cyflwyniad i ymarfer proffesiynol o un wythnos i'r llall.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i ddilyn cwrs Celf Sylfaen.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

Rhaid bod yn 18 oed neu'n hŷn. Gofynnir am bortffolio o waith yn y cyfweliad. Deunyddiau gofynnol: 1 Llyfr braslunio A5 ar gyfer gwaith personol, ac 1 llyfr braslunio A3 am gyfer sesiynau dosbarth.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

20 Tachwedd 2020

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

2.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Creative Arts Academy
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCC4P01
L4

Cymhwyster

Professional Practice in Art and Design

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Creative Arts Academy
Creative Arts Academy

45a Stryd Masnach,
Caerdydd 
CF10 5DT