Paratoi at Waith mewn Ysgolion

L1 Lefel 1
Rhan Amser
2 Mawrth 2020 — 8 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn paratoi dysgwyr ar gyfer addysg a hyfforddiant pellach wrth ddatblygu dealltwriaeth o’r amgylchedd addysgu a dysgu mewn lleoliad ysgol.  Mae'n cwmpasu meysydd megis sut i gefnogi lles plentyn neu berson ifanc a datblygiad plentyn a pherson ifanc.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn gymhwyster ar sail gwybodaeth sy'n cynnwys 3 uned.  Mae'r cyntaf wedi'i anelu at eich helpu chi i ddeall ysgolion fel sefydliadau, mae'r ail yn ymwneud â dealltwriaeth o sut i gadw plant a phobl ifanc yn iach a diogel ac mae'r uned derfynol yn eich helpu chi i ddeall sut i gyfathrebu gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion.

Nid oes angen i ddysgwyr fod yn gweithio neu'n ymgymryd â lleoliadau gwaith ymarferol i ymgymryd â'r cymhwyster hwn.

Bydd yr holl unedau'n cael eu hasesu'n fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau a all gynnwys: aseiniadau neu dasgau ysgrifenedig megis dylunio pamffled neu lyfryn, siartiau neu ddiagramau, neu osod bwrdd gwybodaeth.

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol, fodd bynnag mae cyfweliad â thiwtor y cwrs yn orfodol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £30.00

Gofynion mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol, ond mae cyfweliad â thiwtor y cwrs yn hanfodol. 

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Mawrth 2020

Dyddiad gorffen

8 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

TLSDF1P01
L1

Cymhwyster

Award in Preparing to Work in Schools L1

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE