Cyn Mynediad at Nyrsio

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs Cyn-Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi'i ddylunio i roi'r sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i fynd ymlaen i'r Cwrs Mynediad i Nyrsio.  Rhoddir cefnogaeth a chyfle i chi sefyll Mathemateg a Saesneg TGAU a byddwch hefyd yn astudio un uned Gofal o gwrs Lefel 3.

Noder: Dylai dysgwyr sy'n astudio cyrsiau Gofal Plant neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol fod yn ymwybodol ei bod yn ofynnol ar y rhaglen i'r holl ddysgwyr sy'n gweithio gyda Phlant neu mewn gosodiad Gofal gael gwiriad datgeliad uwch llawn (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd).

Beth fyddwch yn ei astudio?

Astudir y cwrs hwn un diwrnod yr wythnos am 33 wythnos. Mae wedi'i ddylunio'n fwriadol i'r rheiny sydd eisoes yn gweithio yn y maes Gofal, sy'n awyddus i gael gyrfa mewn Nyrsio/Bydwreigiaeth yn y dyfodol.

Cynigir y cwrs hwn am bris gostyngol sylweddol i'r rheiny sydd eisoes yn gweithio yn y maes Gofal a disgwylir i'r cwrs hwn gael ei astudio wrth i chi barhau i weithio i gyflogwr.

Rhoddwn ystyriaeth unigol lawn a gofalus i bob cais. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch i ymuno â'r cwrs hwn ond rydym yn chwilio am gyfnod allan o addysg ffurfiol a sgiliau llythrennedd a rhifedd priodol sy'n dangos eich bod yn barod ar gyfer y cwrs hwn (byddwn yn eich helpu chi i gadarnhau hyn yn y cyfweliad).

Rydym hefyd yn disgwyl gweld sgiliau rhyngbersonol da, ymrwymiad i'r maes astudiaeth a brwdfrydedd a dealltwriaeth o'ch llwybr gyrfa dewisol.

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio ar gyfer y rheiny sydd eisoes mewn cyflogaeth ond rhoddir ystyriaeth i'r rheiny sy'n gobeithio ennill gwaith yn y maes hwn hefyd.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiadau parhaus ac aseiniadau gwaith cwrs a phrofion sgiliau ymarferol ac arholiadau

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £150.00

Gofynion mynediad

Rhoddwn ystyriaeth unigol lawn a gofalus i bob cais. Nid oes angen unrhyw gymhwyster ffurfiol arnoch i ymuno â'r cwrs hwn, ond bydd yn rhaid i chi arddangos sgiliau priodol mewn llythrennedd a rhifedd, a fydd yn cael eu hasesu mewn cyfweliad. Yn dilyn canlyniadau eich asesiad efallai y bydd angen i chi gwblhau cwrs gloywi/uwchsgilio mewn llythrennedd, rhifedd neu'r ddau. Os felly, bydd angen darparu tystiolaeth o gwblhau cyn cofrestru ar y cwrs.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rydw i'n meddwl fy mod i wedi datblygu llawer o hyder ar y cwrs ac wedi dysgu sgiliau sylfaenol nad oedd gen i cynt. Fe adewais i'r ysgol ar ddechrau Blwyddyn 11 felly roedd cael C mewn mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU yn beth mawr i mi ac yn hwb i fy h

Francessca Hill
Wedi astudio Sylfaen a Mynediad Oedolion. Nawr yn astudio Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal yn CAVC.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.