Sgiliau Plymio

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Datblygwyd ein cymhwyster Diploma Lefel 2 mewn Plymio i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi, sy'n golygu nad oes angen i chi gael eich cyflogi i astudio'r cwrs hwn. Mae'r rhaglen hon o ddysgu carlam wedi'i chynllunio i gyflymu disgyblion o sgiliau sylfaenol hyd at safon Lefel 2, o fewn darpariaeth strwythuredig. Bydd y cwrs yn gwella eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r diwydiant adeiladu ac yn eich galluogi i weithio mewn Plymio neu symud ymlaen i hyfforddiant pellach. Mae'r cymhwyster hwn yn cefnogi'r dysgwr i ennill sgiliau ymarferol sylfaenol a throsglwyddadwy, gyda gwybodaeth ategol gysylltiedig, a bydd diwydiant yn derbyn hyn ar ei ben ei hun fel mynediad i swydd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio nifer o unedau i gynnwys:

 • Uned 201/501 Iechyd a diogelwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Uned 202/502 Egwyddorion a phrosesau trydanol ar gyfer peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Uned 203 Egwyddorion gwyddonol ar gyfer plymio domestig, diwydiannol a masnachol                         
 • Uned 204/504 Prosesau plymio cyffredin 
 • Uned 205/505 Systemau dŵr oer  
 • Uned 206/506 Systemau dŵr poeth domestig
 • Uned 207 Hylendid   
 • Uned 208/508 Systemau gwres canolog  
 • Uned 209/509 Systemau draenio
 • Uned 210 Deall sut i gyfathrebu ag eraill mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A* - D gan gynnwys Saesneg Iaith a/neu Fathemateg, cyfweliad llwyddiannus ac Asesiad Sganio Sgiliau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HPCC2F01
L2

Cymhwyster

Diploma in Plumbing Studies QCF

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais fynd i'r diwydiant plymio oherwydd fy mod eisiau ennill cyflog da ac roedd angen gyrfa arnaf; felly penderfynais ar grefft. Credaf eich bod yn cael profiad gwerthfawr ar y cwrs a gallwch ei gymhwyso i'ch gwaith ar y safle gwaith. Uchafbwynt fy amser yn y coleg yw cael swydd.

Emma Ford
Prentis Plymio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE