Sgiliau Plymio

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Datblygwyd ein cymhwyster Diploma Lefel 2 mewn Plymio i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi, sy'n golygu nad oes angen i chi gael eich cyflogi i astudio'r cwrs hwn. Mae'r rhaglen hon o ddysgu carlam wedi'i chynllunio i gyflymu disgyblion o sgiliau sylfaenol hyd at safon Lefel 2, o fewn darpariaeth strwythuredig. Bydd y cwrs yn gwella eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r diwydiant adeiladu ac yn eich galluogi i weithio mewn Plymio neu symud ymlaen i hyfforddiant pellach. Mae'r cymhwyster hwn yn cefnogi'r dysgwr i ennill sgiliau ymarferol sylfaenol a throsglwyddadwy, gyda gwybodaeth ategol gysylltiedig, a bydd diwydiant yn derbyn hyn ar ei ben ei hun fel mynediad i swydd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio nifer o unedau i gynnwys:

 • Uned 201/501 Iechyd a diogelwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Uned 202/502 Egwyddorion a phrosesau trydanol ar gyfer peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Uned 203 Egwyddorion gwyddonol ar gyfer plymio domestig, diwydiannol a masnachol                         
 • Uned 204/504 Prosesau plymio cyffredin 
 • Uned 205/505 Systemau dŵr oer  
 • Uned 206/506 Systemau dŵr poeth domestig
 • Uned 207 Hylendid   
 • Uned 208/508 Systemau gwres canolog  
 • Uned 209/509 Systemau draenio
 • Uned 210 Deall sut i gyfathrebu ag eraill mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A* - D gan gynnwys Saesneg Iaith a/neu Fathemateg, cyfweliad llwyddiannus ac Asesiad Sganio Sgiliau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HPCC2F01
L2

Cymhwyster

Diploma in Plumbing Studies QCF

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy’n cael amser wrth fy modd yn y Coleg - gallaf ddod i ddatblygu a hyfforddi ac rwyf hefyd yn dysgu gan fy narparwr prentisiaeth. Mae’n braf treulio amser yn y Coleg gan ei fod yn torri’r wythnos ac yn ei wneud yn haws.

Cain Curtis
Yn astudio Prentisiaeth Rheweiddiad – Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE