HNC mewn Peirianneg (CDP)

L4 Lefel 4
Rhan Amser
12 Medi 2022 — 14 Mehefin 2024
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs yn cynnig nifer o opsiynau i rai sy'n awyddus i ddatblygu eu gyrfa ym maes Peirianneg. Os ydych yn brentis neu wedi astudio cwrs Peirianneg lefel 3 amser llawn mewn Peirianneg Gyffredinol, Gwaith Trydanol/Electroneg, Gweithgynhyrchu, Gwaith Mecanyddol neu Fecatroneg, mae'r cwrs hwn yn gam delfrydol ymlaen tuag at radd neu ddewisiadau gyrfa yn y dyfodol.
Byddai'r cwrs hwn hefyd yn helpu dysgwyr sy'n awyddus i ychwanegu at eu pwyntiau UCAS
drwy ennill unedau Peirianneg ychwanegol.

Gallwn gynnig yr opsiwn amser llawn a'r opsiynau rhan-amser, gan roi'r hyblygrwydd i chi allu mynychu o gwmpas ymrwymiadau gwaith neu amgylchiadau personol.

Ceir bwlch sgiliau cynyddol a phrinder talent yn y gweithlu Peirianneg. Mae cynaliadwyedd amgylcheddol, effeithlonrwydd a gweithgynhyrchu uwch wedi dod yn hanfodol i gwsmeriaid. Yn ffodus, mae datblygiadau ym maes technoleg yn rhoi inni'r cyfle i gael effaith gadarnhaol ar ein pobl, ein cymdeithas a'n planed.  Mae Peirianwyr yn dylunio, gwneud a gwella'r amrywiaeth eang o dechnoleg sydd o'n cwmpas - o geir ac awyrennau i esgidiau chwaraeon, dyfeisiau symudol ac amrywiaeth eang o brosesau gweithgynhyrchu uwch.  Mae peirianwyr wedi cael dylanwad ar ran sylweddol o'r byd modern. Nhw sydd wedi rhoi inni ffonau symudol, gorsafoedd pŵer niwclear, peiriannau anadlu mecanyddol, argraffu 3D a lled-ddargludyddion - gallai'r rhestr fynd ymlaen am byth.  Mae swyddi peirianneg ar gael ar bob lefel.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

 1. Llwybr I:HNC/D Peirianneg (Peirianneg Drydanol ac Electronig)
 2. Llwybr II:HNC/D Peirianneg (Peirianneg Gweithgynhyrchu)
 3. Llwybr III:HNC/D Peirianneg (Peirianneg Fecanyddol)
 4. Llwybr IV: HNC/D Peirianneg (Peirianneg Gyffredinol)

Lefel 4  HNC Peirianneg (Unedau Craidd)

Rhif y Modiwl

Teitl y Modiwl

Lefel

Gwerth Credydol


Craidd1

Dylunio Peirianneg

4

15

2

Gwyddoniaeth Peirianneg

4

15

3

Mathemateg Peirianneg

4

15

4

Rheoli Prosiect Peirianneg Proffesiynol (gosodir gan Pearson)

4

15

Bydd unedau dewisol yn wahanol ar sail llwybrau unigol sy'n cael eu rhedeg, yn dibynnu ar recriwtio. Efallai y bydd hyn yn gofyn am fynychu safle arall.

Mae'r cwrs yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys profion, arholiadau, aseiniadau, astudiaethau achos a phrosiectau (cysylltiedig â gwaith).  

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £0.00

Gofynion mynediad

Yn achos myfyrwyr sydd wedi bod mewn addysg yn ddiweddar, mae'r proffil mynediad yn debygol o gynnwys 48 pwynt tariff UCAS a gafwyd o un o'r canlynol:  ●  Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg (gyda phroffil Teilyngdod yn ddelfrydol) ● Proffil Lefel Uwch TAG sy'n dangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn mwy nag un pwnc TAG. Mae'r proffil hwn yn debygol o gael ei gefnogi gan raddau TGAU A* i C a/neu 9 i 4 (neu gyfwerth)  ●  Cymwysterau Lefel 3 cysylltiedig eraill  ●  Tystysgrif Mynediad i Addysg Uwch a ddyfarnwyd gan sefydliad addysg bellach cymeradwy  ●  Profiad gwaith cysylltiedig  ●  Cymwysterau rhyngwladol sy'n gyfwerth â'r uchod.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

MMCR4P11
L4

Cymhwyster

Pearson BTEC Lefel 4 Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Peirianneg

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP