Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes (CDP)

L5 Lefel 5
Rhan Amser
12 Medi 2022 — 18 Mai 2025
Campws y Barri
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Fel rhaglen Gradd Sylfaen mewn pwyslais ar gyflogadwyedd a dealltwriaeth o sgiliau entrepreneuraidd.  Mae ‘Artist / Dylunydd’ yn derm cyffredinol a ddefnyddir fel arfer i gynnwys gwneud neu ddylunio gwrthrychau neu arteffactau. Mae gwneud wrth wraidd y cwrs, ac rydych chi’n datblygu sgiliau newydd drwy brofiad ymarferol gyda deunyddiau o fetelau, gwydr a cerameg i goed a thecstilau. Rydych chi’n dysgu pontio’r bwlch rhwng sgiliau oesol a’r dechnoleg ddiweddaraf gan greu ffyrdd newydd o wneud ar gyfer ein byd sy’n newid drwy’r amser. Byddwch hefyd yn datblygu arddull unigryw ac yn ystyried lle mae eich gwaith yn eistedd o fewn arfer creadigol. Rydych yn dysgu o brofiad diwydiant - ac yn cael eich ysbrydoli gan wneuthurwyr sy’n ymarfer.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn astudio’r modiwlau craidd canlynol ar lefel 4 a 5; 

Blwyddyn 1 (lefel 4):

 • Modiwl Pwnc: Cyflwyniad i'r deunyddiau, prosesau ac offer y byddwch chi eu hangen ar gyfer ymarfer creadigol
 • Modiwl Maes:  Hwyluso cydweithio i gasglu profiad busnes, leoliad gwaith ac ymchwil i entrepreneuriaeth.
 • Modiwl Clwstwr:  Cyfres o ddarlithoedd a seminarau am sut mae celf a dylunio yn cyfrannu at rwydwaith o leoliadau cyfoes cymdeithasol, diwylliannol, hanesyddol ac athronyddol. 

Blwyddyn 2 (lefel 5):

 • Modiwl Pwnc: Symud y tu allan i'ch parth cyfforddus ac arbrofi gyda phroses faterol a thechnolegau newydd.
 • Modiwl Maes:   Ymgymryd â lleoliad gwaith, cynnal ymchwil i entrepreneuriaeth mewn perthynas â Chelf a Dylunio.
 • Modiwl Clwstwr: Arddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi sgiliau yn eich cyflwyniad clwstwr terfynol. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â chymysgedd cytbwys o theori ac ymarfer sy’n cael eu cyflwyno drwy amrywiaeth o ddulliau addysgu ar draws y rhaglen.  

Defnyddir arddangosfeydd a darlithoedd i ddisgrifio prosesau a thechnegau, sy’n cael eu hategu gan seminarau, hyfforddiant unigol, trafodaeth grŵp a sesiynau tiwtorial. Nodwch: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai drwy UCAS neu’n uniongyrchol gyda'r Coleg. Os ydych yn gwneud cais trwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol: Cod y Cwrs W250, Cod y Brifysgol C20, Cod y Campws = 8, CAVC - Campws y Barri

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £0.00

Gofynion mynediad

Bydd ceisiadau i'r cwrs yn cael eu hystyried yn unigol. Manylir ar y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn cwrdd â'r meini prawf, bydd eich portffolio o waith a phrofiad addas yn cael eu hystyried yn y cyfweliad. Mae cyfuniadau o'r cymwysterau isod yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt yn cael eu rhestru fod yn dderbyniol hefyd. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn ac i gael mynediad safonol mae angen lleiafrif o 48 pwynt tariff UCAS, sy'n cael ei adlewyrchu yn y cynigion isod: Cynnig nodweddiadol Safon Uwch - DD Cynnig BTEC nodweddiadol - proffil BTEC lefel 3 perthnasol Pasio/Llwyddo/Cwblhau Cynnig BAC Cymreig nodwediadol - Gradd C a DE Mynediad Nodweddiadol Safon Uwch i Gynnig AU - Pasio Diploma gyda chyfanswm o 60 credyd i gynnwys 45 credyd lefel 3 yn eu plith.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

18 Mai 2025

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

10 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CDCR5P16
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Contemporary Artist

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Dewisais astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro oherwydd fy mod yn gwybod y byddwn yn gallu bod ynof fi fy hun yno ac y byddwn yn cael fy nhrin yn gyfartal. Y bobl rwyf wedi cwrdd â nhw ers bod yn y Coleg yw fy uchafbwynt gan fy mod i’n cwrdd â phobl o wahanol oedran ac sydd wedi cael profiadau gwahanol i mi. Rwyf wedi gwneud ffrindiau da iawn yn y Coleg. Mae’n teimlo fel y cam cywir rhwng yr ysgol a’r brifysgol. Rydym wedi cael arddangosfa ac roedd yn dda gweld fy ngwaith yn cael ei arddangos mewn man cyhoeddus - a chlywed adborth ar fy ngwaith. 

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

16.0%

O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018).

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i symud ymlaen i drydedd flwyddyn y cwrs BA (Anrh) Dylunydd Artist: Gwneuthurwr yn yr Ysgol Gelf a Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Byddwch yn ymwybodol nad yw cyrsiau dilyniant yn gymwys i gael cyllid PLA.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ