Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur 2D - Peirianneg Awyrofod (CDP)

L2 Lefel 2
Rhan Amser
31 Hydref 2022 — 23 Ionawr 2023
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i'ch rhoi chi ar ben ffordd gydag AutoCAD drwy addysgu i chi'r offer, technegau a gorchmynion i gwblhau dyluniadau a lluniau technegol 2D wedi'u dylunio gyda chyfrifiadur a ddefnyddir ym meysydd peirianneg, dylunio a gweithgynhyrchu.
Bydd yr uned hon yn cyfarparu myfyrwyr â'r ddealltwriaeth ac egwyddorion sylfaenol o amgylcheddau dylunio 2D o ran caledwedd, meddalwedd ac amgylchoedd ffisegol. Bydd yn archwilio cyfansoddiad cyffredinol system CAD a materion iechyd a diogelwch sy'n gysylltiedig ag arferion gweithio diogel.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i:

 1. Ddefnyddio man gweithio CAD yn ddiogel
 2. Defnyddio cydrannau allweddol a ddefnyddir mewn meddalwedd CAD 2D
 3. Greu llinellau a siapiau mewn perthynas â system gydlynu
 4. Defnyddio testun, llinellu ac arferion dimensiynu syml
 5. Addasu darluniau sydd eisoes yn bodoli
 6. Greu cynllun o ddyluniad 2D

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £0.00

Gofynion mynediad

Mae'r rhaglen wedi ei dylunio i roi trosolwg o feddalwedd ac offer Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur i fyfyrwyr. Byddai cefndir mewn Dylunio a Pheirianneg yn ddymunol, yn ogystal â mynediad i Gyfrifiadur/Gliniadur gyda digon o gof i lawrlwytho AutoCAD 2020+ Bydd angen i ymgeiswyr fod yn ymrwymedig, uchelgeisiol a chael cyfweliad llwyddiannus.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Hydref 2022

Dyddiad gorffen

23 Ionawr 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

AERH2P07
L2

Cymhwyster

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur 2D

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gallwch symud ymlaen i astudio cwrs CAD 3D - Peirianneg Awyrofod (PLA).

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP