Rheoli Credydau a Chasgliadau (PLA)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Diploma Uwch CICM (Sefydliad Siartredig Rheoli Credydau) yn cynnig gwybodaeth hanfodol am feysydd rheoli credyd allweddol a mwy o allu i arloesi, arwain timau a gweithredu mewn amgylcheddau busnes cymhleth. Mae'r cymhwyster yn dangos lefel uchel o wybodaeth ac arbenigedd mewn rheoli credyd a'r gallu i fanteisio i’r eithaf ar effeithlonrwydd y swyddogaeth credydau.

Mae Gweminar Sgiliau Lefel 5 Hanfodol yn cynnig cyngor ar sut i fynd at y cwrs Diploma Uwch mewn Rheoli Credydau a Chasgliadau ac aseiniadau ysgrifenedig.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Os byddwch yn pasio pedwar dyfarniad, byddwch yn ennill y Diploma Uwch mewn Rheoli Credydau a Chasgliadau. Mae'r cymhwyster yn cael ei reoleiddio gan Ofqual ac mae'n hwyluso cynnydd i radd lefel uwch fel cymwysterau gradd MBA.

Gwobrau

Rheoli Risg Credydau Uwch
Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoleiddiol, moesegol a chymdeithasol
Cynllunio Strategol
Achosion Cyfreithiol ac Ansolfedd
Cyfathrebu Strategol ac Arweinyddiaeth
Gwella Prosesau

Ar ben hynny, mae'r Diploma Uwch yn rhoi cymhwysedd i Fod yn Aelod Graddedig o'r Sefydliad Siartredig Rheoli Credydau ac i'r llythrennau proffesiynol MCICM(Grad) ar gyfer y rhai sydd wedi’i gyflawni.

Mae'r Diploma Uwch Lefel 5 yn cymryd 24 mis i'w gwblhau, tua 16 awr y mis.

Mae'r astudio yn digwydd mewn ystafell ddosbarth rithwir ar-lein. Cynhelir 6 sesiwn x 2 awr dros nifer o wythnosau, gyda'r nos yn ystod yr wythnos, gydag wythnosau darllen wedi'u hamserlennu rhyngddynt ar gyfer astudio ac ymchwil annibynnol. Dylai'r dysgwyr fod yn barod i hunanastudio 5 i 6 awr yr wythnos hefyd.

Gofynion mynediad

Dyma'r gofynion mynediad ar gyfer Diploma Uwch:

Diploma Canolradd CICM

a/neu

Isafswm gradd Aelodaeth Gyswllt CICM

Mae CICM yn argymell yn gryf y dylid pasio cymwysterau canolradd neu eithriadau mewn Rheoli Credydau, Egwyddorion Cyfrifyddu, yr Amgylchedd Busnes a Chyfraith Busnes oherwydd bod y rhaglen yn cymryd gwybodaeth gadarn am y meysydd hyn.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

2 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CS1CCD
L3

Cymhwyster

CICM Lefel 3 Diploma mewn Credyd a Chasgliadau

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.