Credyd a Chasgliadau (PLA)

L2 Lefel 2
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster CICM (Sefydliad Siartredig Rheoli Credydau) hwn yn gymhwyster lefel mynediad a'i nod yw gwella eich sgiliau a'ch helpu i ennill cydnabyddiaeth yn eich rôl.  Bydd yn gwella eich hyder a'ch perfformiad mewn tasgau o ddydd i ddydd ac yn adeiladu eich sgiliau yn barod ar gyfer y cam nesaf yn eich gyrfa mewn credyd neu gasgliadau.  Gall cymhwyster CICM wella eich potensial i ennill cyflog, hyd yn oed tra byddwch yn dal i astudio. 

Mae'n ddelfrydol ar gyfer recriwtiaid newydd i gredydau a chasgliadau neu staff mwy profiadol sydd heb gymwysterau.

Mae'r cyrsiau hyn yn cael eu cynnig naill ai fel ystafell ddosbarth rithwir ar-lein, dan arweiniad tiwtor neu hunanastudio gyda chefnogaeth hyfforddwr profiadol. Yn dibynnu ar y modiwlau y byddwch yn eu dewis, byddwch yn cael gwybod am y dulliau astudio sydd ar gael i chi.

Beth fyddwch chi’n ei astudio


Mae hyblygrwydd ein strwythur cymwysterau yn golygu y gallwch ddewis astudio unrhyw un o'r dyfarniadau lefel 2 a'u 'bancio' gyda ni. Os byddwch yn pasio unrhyw ddau ddyfarniad byddwch yn cael Tystysgrif Lefel Mynediad CICM mewn Credyd a Chasgliadau. Os byddwch yn pasio pedwar dyfarniad byddwch yn cael Diploma Lefel Mynediad CICM mewn Credyd a Chasgliadau.
Gallwch astudio un wobr ar y tro ac adeiladu eich cymhwyster CICM.

2 ddyfarniad = Tystysgrif mewn Credyd a Chasgliadau
4 dyfarniad = Diploma mewn Credyd a Chasgliadau

Dyfarniadau:

Rheoli Credydau (Masnach, Allforio a Defnyddwyr) 
Rheoli Credydau Allforio
Rheoli Credydau Defnyddwyr
Rheoli Credydau Masnach
Rheoli Nwyddau
Rheoli Credyd / Casgliadau
Cyfathrebu Busnes a Sgiliau Personol
Casgliadau Defnyddwyr
Casgliadau Ffôn Masnachol
Casgliadau Ffôn Defnyddwyr
Bydd hyd y cymhwyster yn dibynnu ar p'un ai a ydych yn sefyll Dyfarniad, Tystysgrif neu Ddiploma

Dyfarniad: 3-6 mis
Tystysgrif: 6-12 mis
Diploma: 12-18 mis

Ar gyfer y dull astudio ystafell ddosbarth rithwir ar-lein, mae rhwng 6 a 12 sesiwn x 2 awr yr uned, mae’r rhain yn cael eu cynnal ar ddiwrnod o’r wythnos ac wedi’u gwasgaru dros 10 wythnos a mwy, gydag wythnosau darllen wedi’u hamserlennu rhyngddynt.

Dylai'r dysgwyr fod yn barod i hunanastudio 5 i 6 awr yr wythnos yn ogystal ag unrhyw hyfforddiant ystafell ddosbarth.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cymhwyster hwn

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

2 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CS0CC1
L2

Cymhwyster

CICM Lefel 2 Tystysgrif mewn Credyd a Chasgliadau

Mwy...

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.