Goruchwylwyr Adeiladu - Sgiliau Llythrennedd Digidol (CDP)

L2 Lefel 2
Rhan Amser
1 Chwefror 2023 — 30 Mehefin 2023
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Cafodd y cwrs ei ddylunio i helpu crefftwyr sy'n pontio i rolau goruchwyliol, sydd angen defnyddio TG a meddalwedd ddigidol yn ddyddiol, i greu e-byst, cyflwyniadau a diweddaru amserlenni a rhaglenni. 

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn cyflawni lefel 3 City and Guilds mewn Llythrennedd Digidol.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd gweithgareddau dysgu'n cynnwys;

Defnyddio gwybodaeth ddigidol sydd mewn fformat addas ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd i gwblhau tasgau cymhleth neu ddatrys problemau cymhleth
Cywiro, trefnu a dosbarthu gwybodaeth ddigidol yn fformat strwythuredig gan ddefnyddio strategaethau mynegeio priodol.
Cynnal uwch chwiliadau gan ddefnyddio peiriannau chwilio, swyddogaethau a nodweddion priodol
Dewis dulliau digidol priodol ar gyfer cyfathrebu gyda thîm
Defnyddio a gwerthuso'r cyfuniad mwyaf addas o offer digidol
Darperir y cymhwyster hwn drwy weithdai ac yn y dosbarth. Asesir asesiadau drwy dasgau a reolir a osodir gan y sefydliad dyfarnu.
Bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio cyfleusterau TG y coleg pan ddarperir y cwrs ar y safle, fodd bynnag, byddai'n fanteisiol pe byddai gan ddysgwyr eu gliniaduron personol eu hunain i gynnal gweithgareddau myfyrwyr a thasgau ymarfer y tu allan i'r coleg.

Ar ôl cwblhau sgiliau llythrennedd digidol lefel 3 ar gyfer goruchwylwyr adeiladu. Mae nifer o lwybrau cynnydd megis Tystysgrif CIOB lefel 4 mewn Goruchwylio Safle neu Lefel HNC mewn Adeiladu a'r amgylchedd Adeiledig.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £0.00

Gofynion mynediad

Mae angen i fyfyrwyr fod yn gweithio o fewn y diwydiant adeiladu gyda chyfrifoldebau goruchwylio.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Chwefror 2023

Dyddiad gorffen

30 Mehefin 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CPCC3P92
L2

Cymhwyster

City & Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE