Ardystiad CompTIA A+® (PLA)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs wedi’i deilwra i’ch darparu gyda sgiliau hanfodol sy’n ymwneud â chaledwedd, meddalwedd a rhwydweithio cyfrifiadurol a symudol. Wrth i chi weithio eich ffordd drwy’r cwrs, byddwch yn derbyn arweiniad gan hyfforddwyr arbenigol, gan sicrhau eich bod yn ennill y wybodaeth ymarferol angenrheidiol er mwyn datrys problemau.

Mae’r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer cychwynwyr sydd ar ddechrau gyrfa newydd. Gan arwain at ardystiad a gydnabyddir yn fyd eang, mae’r cwrs ardystiad CompTIA A+ yn garreg camu berffaith er mwyn datblygu eich gyrfa TG.

Bydd y cwrs 5 diwrnod hwn yn rhedeg yn rheolaidd dros ddyddiau olynol, a bydd gofyn i’n cyfranogwyr gwblhau’r cwrs o fewn 6 mis o’r dyddiad ymrestru. Bydd cynrychiolwyr yn trefnu dyddiadau dechrau cwrs yn uniongyrchol gyda darparwr y cwrs ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo i gael cyllid.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae maes llafur y cwrs CompTIA A+ yn cynnwys ystod eang o destunau TG hanfodol. Dyma grynodeb byr o’r hyn a fyddwch yn ei ddysgu:

Hanfodion Caledwedd: Dysgu sut i osod, cyflunio, a datrys problemau sy’n ymwneud â theclynau caledwedd cyffredin, megis mamfyrddau, prosesyddion a modiwlau cof.
Rhwydweithio: Deall cysyniadau rhwydweithio sylfaenol, gan gynnwys mathau gwahanol o rwydweithiau, cyfeiriadau IP, a datrys problemau wrth gysylltu â’r rhwydwaith.
Systemau Gweithredu: Ennill gwybodaeth am systemau gwybodaeth amrywiol a’u gwahaniaethau, sut i’w gosod a’u cyflunio, a datrys problemau cyffredin sy’n ymwneud â Systemau Gweithredu.
Diogelwch TG: Deall cysyniadau diogelwch hanfodol, megis waliau tân, meddalwedd gwrthfeirws, ac amgryptiad, yn ogystal â sut i adnabod ac ymdrin â bygythiadau diogelwch cyffredin.
Meddalwedd Datrys Problemau: Deall sut i ddatrys problemau meddalwedd mewn modd systematig, gan gynnwys adnabod y broblem, ymchwilio datrysiadau, a gweithredu datrysiadau.
Gweithdrefnau Gweithredol: Deall gweithdrefnau gweithredol arferol TG, megis arferion diogelwch, rheolaethau amgylcheddol, cyfathrebu a phroffesiynoldeb o fewn yr amgylchedd TG.

Mae’r cwrs Ardystiad CompTIA A+ hwn wedi’i rannu’n 20 gwers gynhwysfawr sy’n cynnwys ystod lawn y maes llafur ardystiad CompTIA A+:

Gwers 1: Gosod Mamfyrddau a Chysylltwyr

Gwers 2: Gosod Dyfeisiau System

Gwers 3: Datrys Problemau Caledwedd PC

Gwers 4: Cymharu Caledwedd Rhwydweithio Lleol

Gwers 5: Cyflunio Cyfeiriadau Rhwydwaith a Chysylltiadau Rhyngrwyd

Gwers 6: Cefnogi Gwasanaethau Rhwydwaith

Gwers 7: Crynodeb o rithwirio a chysyniadau cwmwl

Gwers 8: Cefnogi Dyfeisiau Symudol

Gwers 9: Cefnogi Dyfeisiau Print

Gwers 10: Cyflunio Windows

Gwers 11: Rheoli Windows

Gwers 12: Adnabod Mathau o Systemau Gweithredu a’u Nodweddion

Gwers 13: Cefnogi Windows

Gwers 14: Rheoli Rhwydweithiau Windows

Gwers 15: Rheoli Linux a macOS

Gwers 16: Cyflunio Diogelwch Rhwydwaith SOHO

Gwers 17: Rheoli Gosodiadau Diogelwch

Gwers 18: Cefnogi Meddalwedd Symudol

Gwers 19: Defnyddio Adnoddau Cefnogi a Sgriptio

Gwers 20: Rhoi Gweithdrefnau Gweithredu ar waith

Arholiadau

Caiff y cwrs ei gloi drwy ddau arholiad, sef CompTIA A+ Core 1 (220-1101) a CompTIA A+ Core 2 (220-1102).
CompTIA A+ Core 1 (220-1101)

Amcanion yr arholiad ardystiad CompTIA A+ yw profi eich gallu fel gweithiwr proffesiynol cefnogaeth TG. Mae'r prawf yn ymwneud â’r meysydd canlynol: dyfeisiau symudol, technoleg rhwydwaith, caledwedd, rhithwirio a chyfrifiadura cwmwl, a datrys problemau rhwydwaith.

Manylion yr Arholiad:

o Uchafswm o 90 cwestiwn
o Hyd: 90 munud
o Marc Pasio: 675 (ar raddfa o 100-900)
CompTIA A+ Core 2 (220-1102)
Mae’r arholiad yn profi’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer gosod a chyflunio systemau gweithredu. Mae hefyd yn cynnwys diogelwch ehangach, datrys problemau meddalwedd, a gweithdrefnau gweithredu.

Manylion yr Arholiad:

o Uchafswm o 90 cwestiwn
o Hyd: 90 munud
o Marc Pasio: 700 (ar raddfa o 100-900)

Mae’r ddau arholiad hyn yn cynnwys cwestiynau amlddewis, gweithgareddau llusgo a gollwng, ac eitemau yn seiliedig ar berfformiad. Mae’r cwrs yn cynnwys ffug arholiadau a chwestiynau ymarfer ar gyfer prawf er mwyn sicrhau eich bod wedi eich paratoi’n llawn.

Cofiwch fod taleb arholiad CompTIA a labordai ymarfer wedi eu cynnwys o fewn eich ymrestriad.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

35 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSTA3EC
L3

Cymhwyster

CompTIA A+® Certification