Avid Pro Tools v.12.8 (CPD) - PT101 & PT110

L5 Lefel 5
Rhan Amser
22 Medi 2022 — 1 Rhagfyr 2022
Creative Arts Academy
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs Pro Tools Fundamentals I (PT101) yn cyflwyno cysyniadau ac egwyddorion hanfodol Pro Tools, ac yn ymdrin â phopeth mae unigolyn angen ei wybod i gwblhau prosiect Pro Tool sylfaenol, o'r cychwyn cyntaf hyd at y gymysgedd derfynol. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu sut i adeiladu sesiynau sy'n cynnwys recordiadau amldrac sain byw, dilyniannau MIDI ac offerynnau rhithiol.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd ymarferion a phrosiectau ymarferol yn cyflwyno technegau hanfodol ar gyfer creu sesiynau, recordio a mewngludo sain a MIDI, golygu sesiwn cyfrwng, llywio sesiynau a threfnu cyfryngau ar draciau, a defnyddio technegau prosesu a chymysgu sylfaenol i orffen cynhyrchiad. Ynghlwm â deunyddiau'r cwrs mae ffeil lawrlwytho yn cynnwys ffeiliau cyfrwng a sesiynau Pro Tools i gyd-fynd â'r ymarferion a phrosiectau yn y testun. Yn ogystal â'r ail gwrs yn y gyfres, Pro Tools Fundamentals II (PT110), bydd y cwrs hwn yn darparu'r hyfforddiant sylfaenol sydd ei angen i baratoi ar gyfer arholiad ardystio Defnyddiwr Ardystiedig Eiddgar: Pro Tools.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £0.00

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr dymunol angen gwybodaeth gynhwysfawr o'r systemau MAC sy'n angenrheidiol o fewn y gweithlu cynhyrchu. 

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

22 Medi 2022

Dyddiad gorffen

1 Rhagfyr 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Creative Arts Academy
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

DMCC5S03
L5

Cymhwyster

Avid Pro Tools v.12.8 Fundamentals I (PT

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

16.0%

O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018).

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Creative Arts Academy
Creative Arts Academy

45a Stryd Masnach,
Caerdydd 
CF10 5DT