Asesu Cyflawniad sy'n Gysylltiedig â Galwedigaeth (RQF) (PLA)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
15 Ionawr 2024 — 4 Mawrth 2024
Ar-lein
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae hwn ar gyfer ymarferyddion sy'n asesu gwybodaeth a / neu sgiliau mewn meysydd pwnc sy'n gysylltiedig â galwedigaeth sy'n defnyddio'r dulliau asesu canlynol: asesiadau mewn amgylcheddau efelychu, profion sgiliau, cwestiynau llafar ac ysgrifenedig, aseiniadau, prosiectau, astudiaethau achos ac RPL.

Gall hyn ddigwydd mewn adrannau / gweithdai hyfforddi, ystafelloedd dosbarth neu amgylcheddau dysgu eraill.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys 35 awr o addysgu dan arweiniad dros 7 wythnos a bydd angen hunanastudio yn y canol. Bydd 4 diwrnod o hyfforddiant ystafell ddosbarth rhithwir ac 1 diwrnod wyneb yn wyneb i gwblhau'r asesiad arsylwi.

Dyddiadau 2023.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae hwn ar gyfer ymarferyddion sy'n asesu gwybodaeth a / neu sgiliau mewn meysydd pwnc sy'n ymwneud â galwedigaeth ac sy'n asesu dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth / amgylchedd gwaith. Gall hyn ddigwydd mewn gweithdai hyfforddi, ystafelloedd dosbarth neu amgylcheddau dysgu eraill.

Mae’r cwrs yn cynnwys 2 uned:

- Deall egwyddorion ac arferion asesu
- Asesu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth galwedigaethol

Addysgu ac asesu

- Bydd angen i ddysgwyr gael mynediad at 2 ddysgwr i asesu drwy gydol agweddau ar y cymhwyster.

- Rydym yn gofyn i ddysgwyr ddod â'u gliniaduron gyda hwy i'r cwrs (gyda mynediad i'r Rhyngrwyd/WiFi) i allu chwilio'r rhyngrwyd ac anfon / derbyn e-byst ac ati yn ystod y dysgu.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

15 Ionawr 2024

Dyddiad gorffen

4 Mawrth 2024

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSAV1F
L3

Cymhwyster

HABC level 3 Award in Assessing Vocationally Related Achievement (RQF)