Peirianneg Awyrenegol - Mecatroneg / Roboteg (CDP)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs rhan amser manwl hwn yn ymdrin â dau fodiwl Tystysgrif EAL Lefel 3 mewn Roboteg ac Awtomatiaeth: Mae Uned 4 Prosesau a Swyddogaethau Roboteg ac Uned 7 Rhaglennu Roboteg, yn berffaith ar gyfer pob dysgwr sydd â diddordeb mewn Mecatroneg a Roboteg.  Bydd y cwrs yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth greiddiol sydd eu hangen arnoch i reoli a thrin robot diwydiannol.

Mae'r cwrs yn rhoi cyfle arbennig ichi ddysgu am wahanol rannau o bynciau systemau mecatroneg, gan gynnwys, synhwyrau, ysgogyddion a rheoli mewn theori, efelychu ac adeiladu ac adeiladwaith ffisegol. Hyd y cwrs yw 6 awr y diwrnod am wythnos.

Ymgeiswyr Hŷn: Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn (21 oed a hŷn) ac nid ydym o reidrwydd yn gofyn am yr un cymwysterau academaidd ag ymgeiswyr sy'n gadael ysgol.
Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y dysgwyr wedi cyflawni tystysgrif Lefel 3 EAL mewn Roboteg ac Awtomatiaeth sy'n cwmpasu Uned 4 a 7 a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Wedi cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu:

 1. Deall prosesau a swyddogaethau roboteg diwydiannol drwy archwilio nodweddion gweithredol a dyluniad system fecatroneg.
 2. Gweithredu robot diwydiannol mewn modd diogel gan weithredu rhaglen sy'n bodoli'n barod
 3. Rhaglennu robot diwydiannol
 4. Datrys namau mewn systemau mecatroneg gan ddefnyddio ystod o dechnegau a dulliau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Cyfleusterau

Mae'r cwrs hwn wedi'i leoli yng Nghanolfan Ryngwladol Hyfforddi Awyrofod CAVC. Mae'n cynnig profiad dysgu sy'n wirioneddol unigryw gydag ystafelloedd dosbarth 'â thema' ac uwch dechnoleg, gan gynnwys Roboteg LAB a gweithdai pwrpasol. Wedi'u cyfarparu ag offer, peiriannau a meddalwedd, mae'n cyflwyno'r dysgwr i'r amgylchedd proffesiynol a geir yn y Diwydiant Mecatroneg a Roboteg megis braich Robot Rethink Sawyer, Llaw Humanoid AR10, dau robot Universal a robot Pepper.

Bydd Dau Robot Rhyngwladol ar gael i’w hastudio, i weithio arnynt a’u rhaglennu.

Gofynion mynediad

Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf. Ymgeiswyr sy’n meddu ar dri chymhwyster gradd A*- D neu gyfwerth. Yn cynnwys A*- D mewn pynciau TGCh a Saesneg. Rhaid i ddysgwyr fod â’r potensial i lwyddo ym mhob agwedd o’r cwrs. Yn arbennig, rhaid i ddysgwyr allu dangos bod ganddynt y lefelau gofynnol o lythrennedd a rhifedd sy’n cydymffurfio â’r agweddau iechyd a diogelwch o’r cynllun, cwblhau’r deilliannau dysgu, a’r asesiadau.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

AERH3P13
L3

Cymhwyster

M/616/2154 Unit 04 Robot Processes and F

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Wedi ichi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i bynciau uwch mewn prosiectau a rhaglenni Roboteg a Mecatroneg drwy astudio modylau eraill ar gyrsiau EAL.
Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y dysgwyr wedi cyflawni tystysgrif Lefel 3 EAL mewn Roboteg ac Awtomatiaeth sy'n cwmpasu Uned 4 a 7 a gydnabyddir yn genedlaethol.
Gallwch astudio ein cwrs llawn amser hefyd ac fel Coleg mae gennym gysylltiadau â sawl cwmni sy'n cynnig cyfleoedd am waith a diwydiant.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP