L5 Lefel 5
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Diploma Uwch CICM (Sefydliad Siartredig Rheoli Credydau) yn cynnig gwybodaeth hanfodol am feysydd rheoli credyd allweddol a mwy o allu i arloesi, arwain timau a gweithredu mewn amgylcheddau busnes cymhleth. Mae'r cymhwyster yn dangos lefel uchel o wybodaeth ac arbenigedd mewn rheoli credyd a'r gallu i fanteisio i’r eithaf ar effeithlonrwydd y swyddogaeth credydau.

Mae 
Gweminar Sgiliau Lefel 5 Hanfodol yn cynnig cyngor ar sut i fynd at y cwrs Diploma Uwch mewn Rheoli Credydau a Chasgliadau ac aseiniadau ysgrifenedig.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Os byddwch yn pasio pedwar dyfarniad, byddwch yn ennill y Diploma Uwch mewn Rheoli Credydau a Chasgliadau. Mae'r cymhwyster yn cael ei reoleiddio gan Ofqual ac mae'n hwyluso cynnydd i radd lefel uwch fel cymwysterau gradd MBA.

Gwobrau

 • Rheoli Risg Credydau Uwch
 • Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoleiddiol, moesegol a chymdeithasol
 • Cynllunio Strategol
 • Achosion Cyfreithiol ac Ansolfedd
 • Cyfathrebu Strategol ac Arweinyddiaeth
 • Gwella Prosesau


Ar ben hynny, mae'r Diploma Uwch yn rhoi cymhwysedd i Fod yn Aelod Graddedig o'r Sefydliad Siartredig Rheoli Credydau ac i'r llythrennau proffesiynol MCICM(Grad) ar gyfer y rhai sydd wedi’i gyflawni.

Mae'r Diploma Uwch Lefel 5 yn cymryd 24 mis i'w gwblhau, tua 16 awr y mis.

Mae'r astudio yn digwydd mewn ystafell ddosbarth rithwir ar-lein. Cynhelir 6 sesiwn x 2 awr dros nifer o wythnosau, gyda'r nos yn ystod yr wythnos, gydag wythnosau darllen wedi'u hamserlennu rhyngddynt ar gyfer astudio ac ymchwil annibynnol. Dylai'r dysgwyr fod yn barod i hunanastudio 5 i 6 awr yr wythnos hefyd.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CS0ACC1
L5

Cymhwyster

CICM Lefel 5 Diploma mewn Rheoli Credyd a Chasgliadau

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Buaswn i’n bendant yn argymell astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Mae’r coleg wedi fy nghefnogi drwy gydol fy nghwrs ac, yn ogystal â fy helpu gyda cheisiadau, mae wedi fy helpu gyda phrofiad gwaith oedd ei angen i ddatblygu fy CV.”

Evelina Skineviciute
Astudio Busnes

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Ar-lein
Ar-lein