Ffotograffiaeth - 90 Credyd

L3 Lefel 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Archwiliwch a datblygwch eich sgiliau creadigol a'ch gwybodaeth ar draws ystod o dechnegau ffotograffiaeth. Drwy astudio'r cwrs hwn bydd myfyrwyr yn derbyn cyflwyniad cynhwysfawr i'r pwnc ffotograffiaeth. Byddwch yn ennill profiad ymarferol mewn sawl agwedd ar ffotograffiaeth drwy ddysgu gan y tîm addysgu a thrwy ddefnyddio ein cyfleusterau ffotograffig. Bydd canolbwyntio ar ddatblygu meddwl creadigol, a datblygu sgiliau a syniadau, yn eich paratoi chi i fynd ymlaen i addysg uwch neu gyflogaeth yn y diwydiannau creadigol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Archwiliwch a datblygwch eich sgiliau creadigol a'ch gwybodaeth ar draws ystod o dechnegau ffotograffiaeth. Drwy astudio'r cwrs hwn bydd myfyrwyr yn derbyn cyflwyniad cynhwysfawr i'r pwnc ffotograffiaeth. Byddwch yn ennill profiad ymarferol mewn sawl agwedd ar ffotograffiaeth drwy ddysgu gan y tîm addysgu a thrwy ddefnyddio ein cyfleusterau ffotograffig. Bydd canolbwyntio ar ddatblygu meddwl creadigol, a datblygu sgiliau a syniadau, yn eich paratoi chi i fynd ymlaen i addysg uwch neu gyflogaeth yn y diwydiannau creadigol.

Mae cwblhau blwyddyn 1 yn llwyddiannus yn arwain at y Diploma 90 Credyd, a'r gallu i fynd ymlaen i flwyddyn 2, y cymhwyster Diploma Estynedig 180 credyd llawn.

Y pethau y byddwch yn eu dysgu:

 • Dinoethiad a saethu â llaw gyda chamerâu DSLR.
 • Goleuo stiwdio a lleoliad.
 • Technegau ffotograffig arbrofol.
 • Llif gwaith digidol ac ôl-gynhyrchu delwedd.
 • Datblygiad hanesyddol mewn ffotograffiaeth.
 • Mathau ffotograffig arbenigol megis, portreadaeth, tirlun, ffasiwn, a dogfennol.

Unedau blwyddyn 1:

 • Recordio gweledol mewn Celf a Dylunio
 • Deunyddiau, Technegau a Phrosesau mewn Celf a Dylunio
 • Syniadau a Chysyniadau mewn Celf a Dylunio
 • Cyfathrebu trwy Gelf a Dylunio
 • Dylanwadau Cyd-destunol mewn Celf a Dylunio
 • Tynnu Lluniau Digidol a'u Golygu
 • Ffotograffiaeth Stiwdio
 • Ffotograffiaeth Lleoliad
 • Delweddaeth Arbrofol mewn Ffotograffiaeth

Yn ystod ein hail flwyddyn astudiaeth, cewch gyfle i arbenigo mewn maes ffotograffiaeth o'ch dewis chi.

Bydd cyfleoedd ymweliadau maes, cenedlaethol yn ogystal â rhyngwladol, ac ymweliadau rheolaidd ag arddangosfeydd. Mae rhaglen o siaradwyr gwadd a fydd yn cynnwys ffotograffwyr gweithredol, darlithwyr gwadd, ac arbenigwyr o'r diwydiannau creadigol.

Mae holl aelodau'r tîm addysgu ffotograffiaeth yn brofiadol mewn gweithio yn y diwydiant ffotograffiaeth a'r diwydiannau creadigol ehangach.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu Ddiploma Lefel 2 yn y ddisgyblaeth hon ar radd llwyddo neu uwch. Rhaid i chi gyflwyno portffolio o'ch gwaith yn ystod eich cyfweliad.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCC3F04
L3

Cymhwyster

90credit Diploma in Art and Design QCF

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Dewisais astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro oherwydd fy mod yn gwybod y byddwn yn gallu bod ynof fi fy hun yno ac y byddwn yn cael fy nhrin yn gyfartal. Y bobl rwyf wedi cwrdd â nhw ers bod yn y Coleg yw fy uchafbwynt gan fy mod i’n cwrdd â phobl o wahanol oedran ac sydd wedi cael profiadau gwahanol i mi. Rwyf wedi gwneud ffrindiau da iawn yn y Coleg. Mae’n teimlo fel y cam cywir rhwng yr ysgol a’r brifysgol. Rydym wedi cael arddangosfa ac roedd yn dda gweld fy ngwaith yn cael ei arddangos mewn man cyhoeddus - a chlywed adborth ar fy ngwaith.

Tasnim Ullah
Yn astudio Ffotogrffiaeth - Level 3 - Blwyddyn 2
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE