Gyflogres

L2 Lefel 2
Rhan Amser
16 Medi 2020 — 2 Ebrill 2021
Campws y Barri

Ynghylch y cwrs hwn

Amcan y cwrs 25 wythnos hwn yw darparu'r dysgwyr gyda'r gallu i ddefnyddio offer sydd wedi eu cymeradwyo gan CThEM i gyfrifo treth incwm a phenderfynu ar y cyfraniadau yswiriant gwladol sydd angen eu didynnu o'r cyflog gros.
Mae'r cwrs hefyd yn rhoi'r gallu i ddysgwyr benderfynu ar ddidyniadau gwirfoddol a didyniadau ansafonol statudol a'u defnyddio i gynhyrchu adroddiadau cyfnod tâl perthnasol a chofnodi a chysoni taliadau a didyniadau i gyflogeion ac asiantaethau allanol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd dysgwyr yn dysgu sut i:

 • Defnyddio offer sydd wedi eu cymeradwyo gan CThEM i gyfrifo treth incwm
 • Penderfynu ar y cyfraniadau yswiriant gwladol sydd angen eu didynnu o'r cyflog gros
 • Penderfynu ar ddidyniadau gwirfoddol a didyniadau ansafonol statudol
 • Cynhyrchu adroddiadau cyfnod tâl perthnasol
 • Cofnodi a chysoni taliadau a didyniadau i gyflogeion ac asiantaethau allanol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £30.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

16 Medi 2020

Dyddiad gorffen

2 Ebrill 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

2 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC2PS1
L2

Cymhwyster

AY72CY032 Payroll Processing

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ