Sgiliau Magu Plant

L1 Lefel 1
2 Medi 2019 — 31 Gorffennaf 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bwriad y cwrs hwn yw cynorthwyo rhieni/gofalwyr i feithrin dealltwriaeth a sgiliau ar gyfer annog ymddygiad dymunol gan eu plant, a’r strategaethau a all eu helpu i lwyddo mewn modd cadarnhaol i leihau ymddygiad annymunol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddysgu am y canlynol:

 • dulliau cadarnhaol o fagu plant
 • ffyrdd i gynyddu ymddygiad dymunol
 • gweithgareddau chwarae sy’n annog ymddygiad dymunol
 • ffyrdd o siarad â’ch plentyn a gwrando arno

Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn arwain at gael 3 Chredyd Lefel 1 (Agored).

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £10.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

31 Gorffennaf 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CRCC1S04
L1

Cymhwyster

Parenting Skills

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwy'n teimlo'n llawer mwy annibynnol nag yr oeddwn yn yr ysgol. Teimlaf fod yna lawer mwy o gefnogaeth yma. Trwy wneud y cwrs hwn, byddaf yn gallu gweithio mewn ysgol. Mae pob un o fy athrawon yn hyfryd iawn, maent i gyd yn gefnogol ac yn garedig.

Rebecca Burrows
Myfyriwr Gofal Plant Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE