Paentio ac Addurno

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Datblygwyd ein cymhwyster Diploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno i’w gyflenwi mewn amgylchedd hyfforddiant, sy’n golygu nad oes angen i chi fod yn gyflogedig i astudio’r cwrs hwn. Cynlluniwyd y rhaglen yma o ddysgu carlam i symud disgyblion yn gyflym o sgiliau sylfaenol i safon lefel 2, o fewn darpariaeth strwythuredig. Bydd y cwrs yn hybu eich sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant adeiladu ac yn eich galluogi i weithio mewn Peintio ac Addurno neu symud ymlaen i hyfforddiant pellach. Mae’r cymhwyster hwn yn cefnogi dysgwyr i gaffael sgiliau ymarferol sylfaenol a throsglwyddadwy, gyda gwybodaeth ategol cysylltiedig, a bydd y diwydiant yn derbyn y cymhwyster hwn ar ei ben ei hun fel mynediad i swydd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith elfennau allweddol y cwrs mae:

 • Paratoi arwynebau ar gyfer addurno
 • Defnyddio brws a rholer i beintio
 • Gosod papurau sylfaenol ar waliau a nenfydau
 • Creu gorffeniadau addurnol arbenigol
 • Chwistrellu paent sy'n cynnwys dŵr gan ddefnyddio chwistrellwr pwysedd isel, cyfaint mawr (HVLP)

  Byddwch yn dysgu'r sgiliau ymarferol, gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcaniaethol o'r grefft hon, a fydd yn eich galluogi i fynd ymlaen i'r llwybrau dilyniant ar lefelau penodol i'r maes.

Bydd staff profiadol a chymwys yn eich cefnogi a'ch arwain i gyrraedd lefel o gymhwysedd y Corff Dyfarnu.

Rhestr o'r pynciau a astudir:

 • Astudiaethau crefft ymarferol 60%
 • Astudiaethau crefft damcaniaethol 40%
 • Datblygu eich defnydd o sgiliau rhifedd, cyfathrebu a chyflogadwyedd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad; 4 TGAU Graddau A* i F neu Radd Asesu isafswm E3 o Asesiad Sganio Sgiliau.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau bod o gwmpas Campws Canol y Ddinas, mae'n amgylchedd braf ac mae pawb yn cyd-dynnu'n dda. Uchafbwynt fy amser yn y coleg oedd gwneud ffrindiau newydd a'r amgylchedd gwahanol i'r ysgol. Gallwch ennill sgiliau newydd a gwneud pethau nad oeddech yn meddwl y gallech eu gwneud o'r blaen.

David Warner
Paentio ac Addurno Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE