Paentio ac Addurno

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Datblygwyd ein cymhwyster Diploma Lefel 3 mewn Peintio ac Addurno i’w gyflenwi mewn amgylchedd hyfforddiant, sy’n golygu nad oes angen i chi fod yn gyflogedig i astudio’r cwrs hwn. Cynlluniwyd y rhaglen yma o ddysgu carlam i symud disgyblion yn gyflym o sgiliau sylfaenol i safon lefel 3, o fewn darpariaeth strwythuredig. Bydd y cwrs yn hybu eich sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant adeiladu ac yn eich galluogi i weithio mewn Peintio ac Addurno neu symud ymlaen i hyfforddiant pellach. Mae’r cymhwyster hwn yn cefnogi dysgwyr i gaffael sgiliau ymarferol sylfaenol a throsglwyddadwy, gyda gwybodaeth ategol cysylltiedig, a bydd y diwydiant yn derbyn y cymhwyster hwn ar ei ben ei hun fel mynediad i swydd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith elfennau allweddol y cwrs mae:

 • Codi offer mynediad a llwyfannau gweithio a’u tynnu i lawr
 • Paratoi arwynebau ar gyfer addurno
 • Defnyddio brws a rholer i beintio
 • Gosod papurau sylfaenol ar waliau a nenfydau
 • Creu gorffeniadau addurnol arbenigol
 • Gwneud gwaith pensaernïol arbenigol ar nodweddion
 • Chwistrellu paent sy'n cynnwys dŵr gan ddefnyddio chwistrellwr pwysedd isel, cyfaint mawr (HVLP) 

Byddwch yn dysgu'r sgiliau ymarferol, gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcaniaethol o'r grefft hon, a fydd yn eich galluogi i fynd ymlaen i'r llwybrau dilyniant ar lefelau penodol i'r maes.

Bydd staff profiadol a chymwys yn eich cefnogi a'ch arwain i gyrraedd lefel o gymhwysedd y Corff Dyfarnu.

Rhestr o'r pynciau a astudir:

 • Astudiaethau crefft ymarferol 60%
 • Astudiaethau crefft damcaniaethol 40%
 • Datblygu eich defnydd o sgiliau rhifedd, cyfathrebu a chyflogadwyedd.

Gofynion mynediad

Cyfweliad a Thystysgrif Paentio ac Addurno L2.

Addysgu ac Asesu

Asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PDCC3F05
L3

Cymhwyster

Cskills Awards Level 3 Diploma in Painti

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau bod o gwmpas Campws Canol y Ddinas, mae'n amgylchedd braf ac mae pawb yn cyd-dynnu'n dda. Uchafbwynt fy amser yn y coleg oedd gwneud ffrindiau newydd a'r amgylchedd gwahanol i'r ysgol. Gallwch ennill sgiliau newydd a gwneud pethau nad oeddech yn meddwl y gallech eu gwneud o'r blaen.

David Warner
Paentio ac Addurno Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE