Paentio ac Addurno

yn unig 4 o lefydd ar gael
L1 Lefel 1
Rhan Amser
15 Ionawr 2021 — 26 Mawrth 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Os hoffech ddechrau gyrfa newydd mewn Paentio ac Addurno a bod gennych beth profiad neu ddim profiad o gwbl, mae'r cymhwyster Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno wedi'i ddatblygu i'w ddarparu mewn amgylchedd hyfforddiant; golyga hyn nad oes angen i chi fod mewn gwaith i astudio'r cymhwyster hwn.

Mae wedi'i ddylunio i ddatblygu eich sgiliau, gwybodaeth a'ch dealltwriaeth fel y gallwch weithio mewn Paentio ac Addurno yn y diwydiant adeiladwaith neu fynd ymlaen i hyfforddiant pellach.

Bydd y cymhwyster Lefel 1 hwn yn rhoi sylfaen gadarn i chi mewn Paentio ac Addurno ac yn eich paratoi chi i ymgymryd â chymwysterau pellach i ddatblygu'ch sgiliau, gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o fewn Paentio ac Addurno.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Cyflwynir y cwrs hwn yn rhan amser ac mae'n gofyn presenoldeb o un diwrnod yr wythnos, bydd ein staff profiadol a chymwys yn eich cefnogi a'ch arwain chi i fodloni lefel cymhwysedd y Corff Dyfarnu.

Byddwch yn dysgu sgiliau ymarferol a gwybodaeth mewn:

 • Iechyd a Diogelwch yn y fasnach adeiladwaith
 • Gweithio a chyfathrebu'n effeithiol mewn adeiladwaith
 • Rhoi paent ar wynebau gwahanol
 • Gosod papur wal ar wynebau gwahanol
 • Paratoi amrywiaeth o wynebau ar gyfer paentio ac addurno.

Cyfleusterau

Byddwch yn dysgu trwy brofiad uniongyrchol ac erbyn diwedd eich cwrs byddwch wedi'ch cyfarparu â sgiliau ymarferol yn ogystal â gwybodaeth ddamcaniaethol.

Mae ein cyfleusterau proffesiynol yn gwbl ardystiedig ac yn cael cefnogaeth gan gyrff dyfarnu a'r diwydiant. Mae gan ein tiwtoriaid brofiad a gwybodaeth bersonol sy'n eu galluogi nhw i ymdrin â'r holl wybodaeth ymarferol a thechnegol hanfodol.

Addysgu ac Asesu

Bydd dysgwyr ar y rhaglen hon yn derbyn cynllun hyfforddiant a fydd yn cael ei drefnu o'r sgriniad mynediad. Cewch gymorth i ddatblygu'ch sgiliau dwylo a gwybodaeth ddiwydiannol i lefelau'r corff dyfarnu.

I lwyddo yn y cwrs hwn, bydd angen i chi gwblhau'r holl asesiadau ymarferol a damcaniaethol yn llwyddiannus, gwneir yr holl asesiadau i fodloni gofynion y corff dyfarnu.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £30.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa o ennill 3 TGAU Gradd D - F neu uwch. Fel arall, bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried ar sail cyfweliad, ac asesiad a chyfweliad sgiliau boddhaol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

15 Ionawr 2021

Dyddiad gorffen

26 Mawrth 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PDCC1P02
L1

Cymhwyster

CG L1 Award In Construction

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wedi mwynhau bod o gwmpas Campws Canol y Ddinas, mae'n amgylchedd braf ac mae pawb yn cyd-dynnu'n dda. Uchafbwynt fy amser yn y coleg oedd gwneud ffrindiau newydd a'r amgylchedd gwahanol i'r ysgol. Gallwch ennill sgiliau newydd a gwneud pethau nad oeddech yn meddwl y gallech eu gwneud o'r blaen.

David Warner
Paentio ac Addurno Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE