Gwaith Brics

yn unig 1 o lefydd ar gael
L2 Lefel 2
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 16 Gorffennaf 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Brics wedi'i ddylunio i ddatblygu a chydnabod eich sgiliau, gwybodaeth a chymhwysedd fel y gallwch weithio mewn Gwaith Brics yn y diwydiant adeiladwaith neu fynd ymlaen i ddysg bellach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae hwn yn gwrs darpariaeth NVQ yn unig. Mae'r cymhwyster NVQ yn cefnogi'r dysgwr i ennill sgiliau ymarferol sylfaenol a throsglwyddadwy, gyda gwybodaeth sylfaen cysylltiedig, a bydd diwydiant yn derbyn y cymhwyster hwn ar ei ben eu hun wrth ymgeisio am swydd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £77.25

Ffi Cwrs: £572.75

Gofynion mynediad

Rhaid ichi gael eich cyflogi yn y diwydiant er mwyn astudio’r cymhwyster hwn, a mynd trwy gyfweliad a chael cymeradwyaeth gan diwtor y cwrs

Addysgu ac Asesu

  • Asesiadau ysgrifenedig ac ymarferol ac asesiad seiliedig ar waith

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

16 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

2 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

TTCC2P15
L2

Cymhwyster

Cskills awards Diploma NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Trywel (Adeiladu)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Llwyddais i gael prentisiaeth gyda theilsiwr domestig ac rwyf wedi ehangu fy ngwybodaeth drwy hynny. Doedd ysgol ddim i mi; roedd yn well gen i ddysgu mewn ffordd mwy ymarferol. Gan fy mod yn gallu ymarfer fy nghrefft yn y coleg a datblygu fy sgiliau, rwy’n gallu rhoi’r hyn rwyf wedi’i ddysgu ar waith mewn sefyllfa go iawn pan fydda i’n mynd i’r gwaith ar gyfer fy mhrentisiaeth. Rwy’n teimlo bod y coleg yn llawer mwy anffurfiol na’r ysgol. Felly, os ydych chi’n meddwl dod i’r coleg, byddwn i’n dweud bod y staff yn wych a’i bod yn hawdd cyd-dynnu â nhw, a dewch i weld os dyma yw’r peth iawn i chi.

Scott Jones
Prentis Lefel 2 Teilsio

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE