Barbro

L2 Lefel 2
Rhan Amser
23 Medi 2020 — 31 Mawrth 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Ein NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Barbwr yw cymhwyster ffurfiol y diwydiant sy’n datblygu’r sgiliau penodol ar gyfer barbwyr dan hyfforddiant neu unrhyw un sydd eisiau mynd i’r diwydiant. Wedi ei lleoli ar ein campws yn y Bari yn Ffordd Colcot, bydd y rhaglen yn addysgu pob agwedd ar drin gwallt dynion sylfaenol, tra’n cynnig y cyfle i fyfyrwyr gael profiad o fewn salonau masnachol y coleg.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau a'r technegau yr ymdrinnir â hwy ar y cwrs hwn mae:

 • Sgiliau torri
 • Ymgynghori â chleientiaid
 • Cynorthwyo gydag eillio
 • Rhoi Siampŵ a Chyflyrydd
 • Sychu/steilio gwalltiau dynion

Bydd disgwyl hefyd i fyfyrwyr weithio ar gleientiaid go iawn mewn amgylchedd masnachol a bod yn gyfrifol am ddatblygu eu sylfaen cwsmeriaid eu hunain.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £62.00

Ffi Cwrs: £388.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad ac asesiad mynediad cychwynnol. Rhaid i chi fod yn gweithio ar Lefelau 1 neu 2 mewn Llythrennedd. Bydd disgwyl i chi weithio ar gleientiaid realistig mewn amgylchedd masnachol a hefyd byddwch yn gyfrifol am ddatblygu eich sylfaen eich hun o gleientiaid.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus gan gynnwys profion ymarferol a phrofion sgiliau ar-lein

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

23 Medi 2020

Dyddiad gorffen

31 Mawrth 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBCC2E10
L2

Cymhwyster

VTCT Diploma NVQ Lefel 2 mewn Barbro

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Fy nyddiau gorau yn y coleg yw pan fyddwn ni'n dysgu technegau newydd, sy'n ein cadw'n gyfoes â'r diwydiant trin gwallt. Mae'r tiwtoriaid yn wirioneddol hyfryd a chefnogol ac maen nhw'n eich helpu gymaint ag y gallant.

Jordan James
Yn astudio cwrs Trin Gwallt Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE